ŞEHİTKAMİL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Nakliye hizmeti alınacaktır

ŞEHİTKAMİL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167423
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP GÜNEŞ 28.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/252956
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 2020 yılı 32300 ton kömürün fakir ve muhtaç ailelere vagondan nakliye aracına aktarma adrese nakliye ve indirme hizmet alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Gaziantep Şehitkamil İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İncilipınar Mahallesi Sabahat Göğüs Caddesi No:16 27090 (Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu) Şehitkamil/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI


Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 2020 yılı 32300 ton kömürün fakir ve muhtaç ailelere vagondan nakliye aracına aktarma adrese nakliye ve indirme işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/252956

1-İdarenin

a) Adresi : ŞEHİTKAMİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423247765 - 3423260226
c) Elektronik Posta Adresi : emrknbgl@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 2020 yılı 32300 ton kömürün fakir ve muhtaç ailelere vagondan nakliye aracına aktarma adrese nakliye ve indirme hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep Şehitkamil İlçesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüz elli) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İncilipınar Mahallesi Sabahat Göğüs Caddesi No:16 27090 (Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu) Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 12.06.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TCDD İŞLETMESİ LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ALINAN ÇALIŞMA SERTİFİKASI(19.06.2017 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN VE İŞYERLERİNE KİTAPÇIK ŞEKLİNDE GÖNDERİLEN 551 NUMARALI GENEL EMRİN İKİNCİ BÖLÜM MADDE 6-I) BENDİ GEREĞİ 2701 NUMARALI GELEN EMİR GEREĞİNCE YÜKLEME/BOŞALTMA EĞİTİMİ ALMAMIŞ 3. ŞAHISLAR YÜKLEME/BOŞALTMA İŞLEMİ YAPAMAZ) DENİLMEKTEDİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İHALE KONUSU HİZMETLE İLGİLİ; KAMU KURULUŞLARINDA YAPILAN HER TÜRLÜ HARFİYAT DAĞITIMI VE ORGANİZASYONU, KÖMÜR TAHLİYE VE NAKLİYESİ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İncilipınar Mahallesi Sabahat Göğüs Caddesi No:16 27090 (Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu) Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR