TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Nakliye hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00847067
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 06.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/387303
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018/2019 kampanya döneminde Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Alım Kantarlarından Fabrikamıza taşınacak 217.000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi hizmeti Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı ve eklerinde ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kazım TAŞKENT -Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad.No.195 ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜFabrikamızın 2018/2019 kampanyası döneminde Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Alım Kantarlarından Fabrikamıza taşınacak pancarların Karayolu Nakliyesi hizmet alımı T,Ş,F,A,Ş, Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/387303

1-İdarenin

a) Adresi : SIVRIHISAR CAD. NO 195 26510 ESKİŞEHİR MERKEZ/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222302739 - 2222302738
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehirseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018/2019 kampanya döneminde Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Alım Kantarlarından Fabrikamıza taşınacak 217.000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi hizmeti

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı ve eklerinde ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT -Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad.No.195 ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 29.08.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti (C2,L1-L2,R1-R2 ve K1 dir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale sadece yerli isteklilere açık olacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İstekliler; kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantar veya birden fazla kantar içinde teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.


9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR