ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Nakliye hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787284
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/179122
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü -Mahmudiye/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İLAN


İşletmemizin 2018 Yılı ekiliş alanlarının Biçerdöverle Hasadı ve Hasat edilen parsellerden çıkan mahsulün İşletmenin belirleyeceği ambar, yığın ve harman yerlerine taşınması işlerinin 4734 KİK Kanununun 3/g maddesine göre istisna kapsamında, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/179122

1-İdarenin

a) Adresi

:

: Işıklar Mahallesi Eskişehir Caddesi-Mahmudiye/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

: 0 222 611 30 10- 29 - 0 222.611 30 77

c) Elektronik Posta Adresi

:

: anadolu@tigem.gov.tr

2-İhale Konusu İşin Cinsi ve Miktarı:

Sıra No

YAPILACAK İŞİN CİNSİ

Birim

Tahmini Miktar (Da)

1

Buğday Hasadı (Kuru)

Dekar

4.599

2

Buğday Hasadı (Sulu)

Dekar

3.101

3

Mahsul Nakliyesi Toplamı
(Esenbel Tarla - Merkez) tahmini gidiş-dönüş mesafesi 74 km,

Ton

2.250

4

(Merkez Tarla- Merkeze) Gidiş-Dönüş tahmini gidiş-dönüş mesafesi 20 km.

Ton

650


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü -Mahmudiye/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

25/04/2018 tarihinde Saat: 14:00

c) İşin başlama ve bitiş süresi: İşe başlama ve bitiş tarihini İşletmemiz belirleyecektir. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren ortalama 20 gündür. Bu süre içerisinde hasat bitirilecektir.

Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Mahmudiye/ESKİŞEHİR
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00 ₺’ dir
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
5. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
5.4. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
5.5. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
5.6. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
5.7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçi teminatın süresi İhale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olacaktır.
5.8. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
5.9.Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR