KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Nakliye, depolama ve dağıtım hizmeti alınacaktır

KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01092470
Şehir : Kastamonu / Merkez
Semt-Mahalle : HEPKEBİRLER MAH. / AKMESCİT
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/610032
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 yılında Kastamonu - Karabük - Bartın ve Zonguldak il merkezlerinde aylık 888 adet olmak üzere 12 (Onİki) aylık toplam 10.656 adet Kuru Gıda yardım paketlerini idarenin tespit ettiği muhtaçların ev adreslerine teslim edilmesi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kastamonu İl merkezinde 214 adet, Karabük İl Merkezinde 214 adet, Bartın il Merkezinde 202 adet ve Zonguldak İl merkezinde 258 adet kuru gıda yardım paketinin her ay adreslere dağıtılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü (Hepkebirler Mah. Adalet Cad. No:2) Merkez /KASTAMONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAKLİYE, DEPOLAMA VE DAĞITIM HİZMETİ ALINACAKTIR

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI KURU GIDA NAKLİYE, DEPOLAMA VE DAĞITIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/610032

1-İdarenin

a) Adresi : HEPKEBİRLER MAH. ADALET CAD. NO: 02 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662143911 - 3662141993
c) Elektronik Posta Adresi : kastamonu@vgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 yılında Kastamonu - Karabük - Bartın ve Zonguldak il merkezlerinde aylık 888 adet olmak üzere 12 (Onİki) aylık toplam 10.656 adet Kuru Gıda yardım paketlerini idarenin tespit ettiği muhtaçların ev adreslerine teslim edilmesi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kastamonu İl merkezinde 214 adet, Karabük İl Merkezinde 214 adet, Bartın il Merkezinde 202 adet ve Zonguldak İl merkezinde 258 adet kuru gıda yardım paketinin her ay adreslere dağıtılması
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü (Hepkebirler Mah. Adalet Cad. No:2) Merkez /KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 16.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü (Hepkebirler Mah. Adalet Cad. No:02) Merkez /KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kuru Gıda Dağıtım aracına "T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü yardım paketleri dağıtım aracıdır" yazı/afiş asılacaktır. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından araç üzerinden Bölge Müdürlüğümüze 2020 yılı içerisinde teslim edilecek toplam 10.656 adet kuru gıda yardım paketlerinin depoya taşınması ve depodan dağıtımı yapılacak araca yüklenmesi işi yükleniciye aittir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR