TOKAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Nakil hizmeti alınacaktır

TOKAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037531
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : YARAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TOKAT HABER 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/382130
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1500 ton kömürün yükleme ve boşaltma dahil adres teslimi taşıma işi ve 700 ton kömürün köylere dağıtım yapacak nakliye araçlarına yükleme işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Tokat Merkez Mahalle ve Köyleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Binası Yarahmet Mah. Molla Lütfi Cad. 5.Vakıf işhanı kat:2 TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
TOKAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI


Tokat Merkez mahallerinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere 1500 ton kömürün yükleme ve boşaltma dahil adres teslimi taşıma işi ve köylere gönderilecek 700 ton kömürün nakliye araçlarına yükleme işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/382130

1-İdarenin

a) Adresi

:

YARAHMET MAH. MOLLA LÜTFİ CAD. 5.VAKIF İŞHANI KAT:2 TOKAT 60100 TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562124174 - 3562148317

c) Elektronik Posta Adresi

:

tokatsydv@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1500 ton kömürün yükleme ve boşaltma dahil adres teslimi taşıma işi ve 700 ton kömürün köylere dağıtım yapacak nakliye araçlarına yükleme işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Tokat Merkez Mahalle ve Köyleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Binası Yarahmet Mah. Molla Lütfi Cad. 5.Vakıf işhanı kat:2 TOKAT

b)Tarihi ve saati

:

27.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Gerçek veya tüzel kişi olmasına göre 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden gerekli olan (C2, L1, L2, R1, R2, N1, N2, ve K1, K2 vs.) birine sahip olması veya mülkiyetindeki taşıma yapacağı araçların taşıma yetki belgesi ekinde kayıtlı veya araçların iş için gerekli olan taşıma izin ve yetki beglesine sahip olması, taşıma işlerini kiralık araçlarla yapacaklarını belirtmeleri durumunda ise, kiralanacak araçlara ait, ihale tarihinden itibaren en az 10 ay süreli kira sözleşmesi bulunması,kiralanacak araçların yine 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinin gerekli olan (C2, L1, L2, R1, R2, N1, N2, ve K1, K2 vs) birine sahip araçları kiralayarak yaptıracaklardır. Taşıma yetki belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini idareye ibraz etmeleri gerekmektedir. (Asıllarını ibraz etmeleri halinde idare yetkilisine "Aslı Görülmüştür" şerhi düşülmüş sureti idareden temin edilebilir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü hafriyat, nakliyat, dağıtım ve organizasyon kömür tahmil tahliye ve nakliyesi benzer iş olarak kabul edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Binası Yarahmet Mah. Molla Lütfi Cad. 5.Vakıf işhanı kat:2 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR