ADANA MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Nakil hizmeti alınacaktır

ADANA MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/229707
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kısım Yurt İçi Yük Taşıtma Hizmet Alımı 1.Kısım 0-5 Km. (Tahmil Tahliye Dahil) 1.316 Ton 2. Kısım 65-140 Km. (Tahmil Tahliye Dahil) 80 Ton 3.Kısım 190-210 Km. (Tahmil Tahliye Dahil) 150 Ton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ayrıntılı Bilgi EK-A ihtiyaç çizelgede belirtilmiştir. Adana Ted.Blg.Bşk.lığı Loj.Des.K.lığı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Zemin Kat) Kışla Mah. Ege Bağatur Cad. Askeralma Blg.Bşk.lığı Yanı 01330 YÜREĞİR /ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

ADANA TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI3 Kısım İkmal Maddeleri Taşıma Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/229707

1-İdarenin

a) Adresi : Kışla Mah. Eğe Bağatur Cad. Askeralma Bölge Başkanlığı Yanı No:248 01330 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223525301 - 3223597885
c) Elektronik Posta Adresi : adana.tedarik@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım Yurt İçi Yük Taşıtma Hizmet Alımı 1.Kısım 0-5 Km. (Tahmil Tahliye Dahil) 1.316 Ton 2. Kısım 65-140 Km. (Tahmil Tahliye Dahil) 80 Ton 3.Kısım 190-210 Km. (Tahmil Tahliye Dahil) 150 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ayrıntılı Bilgi EK-A ihtiyaç çizelgede belirtilmiştir. Adana Ted.Blg.Bşk.lığı Loj.Des.K.lığı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.06.2019, işin bitiş tarihi 31.05.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Zemin Kat) Kışla Mah. Ege Bağatur Cad. Askeralma Blg.Bşk.lığı Yanı 01330 YÜREĞİR /ADANA
b) Tarihi ve saati : 28.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler; 11 Haziran 2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği; T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bağlı bölge müdürlüklerinden alınan aşağıdaki belgelerden birini ihale evraklarıyla birlikte sunacaklardır.
K 1 yetki belgesi veya C2 yetki belgesi veya L1 yetki belgesi veya L2 yetki belgesi veya R1 yetki belgesi veya R2 yetki belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü (3'üncü Kat) Kışla Mah. Ege Bağatur Cad. Askeralma Blg.Bşk.lığı Yanı 01330 YÜREĞİR /ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Zemin Kat) Kışla Mah. Ege Bağatur Cad. Askeralma Blg.Bşk.lığı Yanı 01330 YÜREĞİR /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR