BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif cihazların bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888155
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 02.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/530451
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 KISIM MUHTELİF CİHAZLARIN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dikkaldırım Mahallesi, Hat Caddesi, No: 4 16090 - Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI 11 KISIM MUHTELİF CİHAZLARIN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI 11 KISIM MUHTELİF CİHAZLARIN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/530451

1-İdarenin

a) Adresi : DİKKALDIRIM MAHALLESİ, HAT CADDESİ, NO: 4 16090 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242956000 - 2242334461
c) Elektronik Posta Adresi : bursa.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KISIM MUHTELİF CİHAZLARIN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dikkaldırım Mahallesi, Hat Caddesi, No: 4 16090 - Osmangazi / BURSA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dikkaldırım Mahallesi, Hat Caddesi, No: 4 16090 - Osmangazi / BURSA
b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1. Kısım için teklif verecek istekliler TS 12355 Yetkili Servisler-Kat Kaloriferleri ve Kombiler için Kurallar ve TS 12865 Brülörler Yetkilendirme belgesini,
2. Kısım için teklif verecek istekliler TSE 12850 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini,
3.Kısım için teklif verecek istekliler TS 12739 Hizmet Yeterlilik Belgesini,
4. Kısım için teklif verecek istekliler TS 12426 Yeterlilik Belgesini,
5. Kısım için teklif verecek istekliler TS 12850 Hizmet Yeterlilik Belgesini,
6.Kısım için teklif verecek istekliler;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.12.1995 tarihinde 22499 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Yönetmeliği Gereklerine dair belgeler (SMM,Büro Tescil ve Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik) belgelerini,
11. Kısım için teklif sunacak istekliler TS 12643 Hizmet Yeterlilik belgesini teklif zarfında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Kalorifer Kazanı,Brülör,Isıtma Sistemi ve Kombi ve Duvar Tipi Kazan Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
2.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü VRF Sistemi Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
3.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Telefon Santrali Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Röntgen Cihazı ve Banyo Cihazı Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Klima Santralleri ve Fan Coil Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
6.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Asansör Bakım ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
7.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Kompanzasyon Tesisi Bakımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
8.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Jeneratör Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
9.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Kapı ve Fotoselli Kayar Kapı Bakım ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
10.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Kamera Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
11.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Her Türlü Kesintisiz Güç Kaynakları ( UPS) Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım Mah.Hat.Cad.No:4 Osmangazi/Bursaadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dikkaldırım Mahallesi, Hat Caddesi, No: 4 16090 - Osmangazi / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu İhalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR