JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Motorlu araç sigortası yaptırılacaktır

JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889344
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018 / 537278
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
328 (ÜÇ YÜZ YİRMİ SEKİZ) ADET MUHTELİF TİPTE MOTORLU ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI. (ARAÇ BİLGİLERİ: SİGORTA YAPTIRILACAK ARAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
OLGUNLAR MAH. TREN İSTASYONU MEVKİİ, ÖZEL MEDİCALPARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (SANTRAL: (0424) 241 11 80 - DAHİLİ: 8471 - 8162 - FAKS NUMARASI: (0424) 241 44 86 - KURUMSAL E-POSTA: naltintas@jandarma.gov.tr.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 328 ADET MOTORLU ARACA ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

HİZMET ALIMI İŞİ
(ELAZIĞ VALİLİĞİ - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI)

328 ADET MOTORLU ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018 / 537278

1-İdarenin

a) Adresi : OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKI, ÖZEL MEDİCALPARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : (0424) 241 11 80 – (0424) 241 44 86
c) Elektronik Posta Adresi : naltintas@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 328 (ÜÇ YÜZ YİRMİ SEKİZ) ADET MUHTELİF TİPTE MOTORLU ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI. (ARAÇ BİLGİLERİ: SİGORTA YAPTIRILACAK ARAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 328 (ÜÇ YÜZ YİRMİ SEKİZ) ADET MUHTELİF TİPTE MOTORLU ARACIN TAMAMI ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNE KAYITLI OLUP; 823 NO.LU BİRLİK MAL SAYMANLIĞIDIR.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : OLGUNLAR MAH. TREN İSTASYONU MEVKİİ, ÖZEL MEDİCALPARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (SANTRAL: (0424) 241 11 80 - DAHİLİ: 8471 - 8162 - FAKS NUMARASI: (0424) 241 44 86 - KURUMSAL E-POSTA: naltintas@jandarma.gov.tr.
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
(1) İSTEKLİ ANA SİGORTA ŞİRKETİ İSE, TEKLİFİ İLE BİRLİKTE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİN “ASLI”, “NOTER TASDİKLİ SURETİ”, VEYA “ASLI İDARECE GÖRÜMÜSTÜR” İBARELİ OLARAK TEKLİFİ İLE BİRLİKTE İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR.

(2) İSTEKLİ YETKİLİ ACENTA İSE, ACENTASI BULUNDUĞU ANA SİGORTA ŞİRKETİ İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU ACENTA SÖZLEŞMESİNİ VE ANA SİGORTA ŞİRKETİNİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİN “ASLI”, “NOTER TASDİKLİ SURETİ”, VEYA “ASLI İDARECE GÖRÜMÜSTÜR” İBARELİ OLARAK TEKLİFİ İLE BİRLİKTE İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI - İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - MERKEZ / ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI - İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR