ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mısır silaj yapımı, nakliyesi ve çiğnenmesi hizmeti alınacaktır

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01033044
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR ANADOLU 31.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/345864
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Silaj Yapımı, Silaj Nakliyesi, Çukurda Silaj Çiğneme
İşin Yapılacağı Yer
:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye / ESKİŞEHİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Mahmudiye/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TİGEM)
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

HASIL MISIR SİLAJ YAPIMI, NAKLİYESİ VE ÇİĞNENMESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR


Hasıl Mısır Silaj yapımı, Nakliyesi ve Çukurda Silaj Çiğneme hizmet alımı işi kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/345864
1-İdarenin
a) Adresi :Işıklar Mahallesi Eskişehir yolu Üzeri Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası :0 222 611 30 10 – 0 222 611 30 77
c) Elektronik Posta Adresi :anadolu@tigem.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :

Sıra No İşin Adı Tahmini Miktar
(Dekar, Ton, Saat)
1 Silaj Yapımı 2.300 Dekar
2 Silaj Nakliyesi 10.925 Ton
3 Çukurda Silaj Çiğneme 120 Saat


b) Yapılacağı yer : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye / ESKİŞEHİR
c) Süresi : İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 16 (on altı) gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 15.08.2019 – 14.00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi.
ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Servisi Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR