KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mısır kurutma, daneleme, ilaçlama ve ambalajlama hizmeti alımı

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860828
Şehir : Bursa / Karacabey
Yayınlandığı Gazeteler

KARACABEY HABER 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İdaremizin ihtiyacı olan “hibrit mısır tohumluğu kurutma, daneleme, ilaçlama ve ambalajlama hizmeti” kapalı teklif alma usulüyle satın alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km. Karacabey/BURSA) Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİBRİT MISIR TOHUMLUĞU KURUTMA, DANELEME, İLAÇLAMA VE AMBALAJLAMA HİZMET ALIM İHALESİ İLANIDIR

1- İdaremizin ihtiyacı olan “hibrit mısır tohumluğu kurutma, daneleme, ilaçlama ve ambalajlama hizmeti” kapalı teklif alma usulüyle satın alınacaktır.
2- İhale 24.09.2018 günü saat 14.00’de Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalı ve Tekliflerin İhale saatine kadar Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir.
3- Alınacak hizmetin türü ve miktarı aşağıya çıkarılmıştır.

S.No YAPILACAK İŞ İŞİN MİKTARI
1 Hibrit Mısır Tohumluğu Kurutma, Daneleme, İlaçlama ve Ambalajlama 264.000 kg


4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi.
ç) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde ise mektubun süresi 24.12.2018 tarihinden önce olmamak kaydı ile isteklice belirlenir.
6- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile işletmemizde görülebilir. İhale Dokümanı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden satın alınacaktır. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL’dir.
7- Bu İhale 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince, istisna kapsamda yapılmakta olup, "ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç" olmak üzere 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdare menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan Olunur.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
İzmir Yolu Üzeri 7. Km.
Karacabey/BURSA
Tel: 0 224 689 64 75
Fax: 0 224 689 64 96

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR