KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Minibüs kiralama hizmeti alınacaktır

KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00964321
Şehir : Çorum / Kargı
Yayınlandığı Gazeteler

KARGI 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/120209
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Ay Süreli 2 Adet Sürücüsüz Yakıt Hariç 13+1 Kapasiteli Minibüs Kiralama İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Tüm Orman İşletme Şeflikleri Çalışma Sahaları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mihtihatun Mahallesi Hastane Caddesi No:74 Kargı/Çorum
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2 ADET MİNİBÜS KİRALAMA İŞİ

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü 13+1 kapasiteli 2 adet sürücüsüz minibüs kiralama işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/120209

1-İdarenin

a) Adresi : KIRAZLIDERE MAH MEHMET VARINLI CAD 100 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582184010 - 3582184014
c) Elektronik Posta Adresi : amasyaormbolmud05@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Ay Süreli 2 Adet Sürücüsüz Yakıt Hariç 13+1 Kapasiteli Minibüs Kiralama İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Tüm Orman İşletme Şeflikleri Çalışma Sahaları
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mihtihatun Mahallesi Hastane Caddesi No:74 Kargı/Çorum
b) Tarihi ve saati : 25.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,Araçlar, 237 Sayılı Taşıt Kanunu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Tasıma Kanunu ve Karayolları Tasıma yönetmeliği ile, diğer tüm tüzük ve yönetmeliklere göre aracın
Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için D2 Yetki Belgeleri veya bu belgelerin muhteviyatını kapsayan yetki belgelerini, teklif zarfı içerisinde sunacaktır.
Yüklenici, 1.4.2006 tarih ve 26126 sayılı Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullere ve değiştirilmiş hükümlerine ve ilgili tüm mevzuata, ilgili mevzuatlarda meydana gelebilecek değişikliklere uymak zorundadır. Yüklenici, Karayolu Taşıma Kanununa göre ilgili Bakanlıkça hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ticari faaliyetlerde eşya/yük ve yolcu/personel taşıttırılmasında kullanılacak araçlar için uygun yetki belgelerini sahip olmakla yükümlüdür.Yüklenici kiralanacak aracın D2 belgesini sözleşme imzalanmasından sonra ve ise başlamadan önce idare sunmak zorundadır. Aksi halde araç işe başlatılmaz ve sözleşme ve taahhüde uygun hareket edilmesi için 10 gün süreli ihtar gönderilir. Bu süre zarfında da taahhüde uygunluk sağlanamadığı takdirde 4735 sayılı yasa gereğince ihalelerden yasaklama işlemleri uygulanır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kargı Orman Orman İşletme Müdürlüğü ve Ekap adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kargı Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR