İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Merkezi güvenlik sistemi donanım ve lisans güncelleme işi ihale edilecektir

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027300
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 19.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
201907004
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkezi Güvenlik Sistemi Donanım ve Lisans Güncelleme
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.07.2019 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
25.07.2019 16:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gürsel Mah. İmrahor Cad.No:29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - MERKEZİ GÜVENLİK SİSTEMİ GÜNCELLEME İHALESİ


İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 201907004

 1. İdarenin;
 1. Adresi : Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
 2. Telefon Numarası: 0212 311 61 41
 3. Elektronik Posta Adresi : satinalma@bilgi.edu.tr
 4. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihale-basvurulari/
 5. İhale Sorumlusu: Onur AYAN-Satınalma Müdürü

 1. İhale konusu alımın
 1. Niteliği, türü ve miktarı : Merkezi Güvenlik Sistemi Donanım ve Lisans Güncelleme
 • Palo Alto Merkezi Güvenlik Sistemi donanım ve lisans güncellemesi
 • Palo Alto Panorama Yönetim Yazılımı lisans güncellemesi
 1. Teslim edileceği yer : İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
 2. Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 6 hafta içinde ürünler teslim edilmelidir.

 1. İhalenin
 1. Türü: Açık ihale
 2. Yapılacağı yer : Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
 3. Teklifinin verileceği yer: Gürsel Mah. İmrahor Cad.No:29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane İstanbul
 4. Son teklif verme tarihi ve saati: 25.07.2019 Saat: 16.30
 5. İhalenin Tarihi ve saati: 26.07.2019 Saat: 11.00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
 2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4. SGK ve vergi dairesinden alınmış olan firmanızın prim ya da vergi borç durumuna ilişkin belgeler,
 5. Tercihen, son 3 yıla ait onaylı gelir tablosu, onaylı bilanço,
 6. Onaylı kurumlar vergisi beyannamesi,
 7. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu,
 8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 9. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge,
 10. İhale konusu işle ilgili Yetkili Satıcı Belgesi (Palo Alto - ASE),
 11. İhale konusu işle ilgili Yetkili Sistem Mühendisi Belgesi (Palo Alto - PSE),
 12. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen, ihale konusu işle marka, model ve detaylı konfigürasyonu gösteren Teknik Özellikler Tablosu.
 1. Teklifler, idari şartnamede belirtilen şekilde hazırlanır ve 25.07.2019 tarihinde saat 16.30’a kadar teklifinin verileceği adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verecektir.
 3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 4. Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağlayıcı parçasıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR