ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Manyetik rezonans görüntüleme hizmeti

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00473696
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MARMARA 09.11.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/467659
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20000 ADET MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
U.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2016 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ (MRG)

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ (MRG) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/467659

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÖRÜKLE IZMIR YOLU 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2242954198 - 2242954199

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsim@uludag.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20000 ADET MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

U.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(ONİKİ) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER BURSA

b) Tarihi ve saati

:

02.12.2016 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İSTEKLİLER, T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLDUKLARINA DAİR BELGEYİ TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE İDAREYE SUNMAK ZORUNDADIRLAR.
TEKLİF EDİLECEK CİHAZLARIN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BANKASI (TITUBB)'DA "SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR" BELGELERİNİ TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE SUNMAK ZORUNDADIRLAR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YÜKLENİCİNİN BULUNDURMASI GEREKEN MAKİNE, TESİS VE EKİPLAN İÇİN KENDİ MALI OLMA ŞARTI ARANMAYAKACATIR. ANCAK;

İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLAN MAKİNE, TESİS VE EKİPMAN, FATURA YA DA DEMİRBAŞ VEYA AMORTİSMAN DEFTERİNDE KAYITLI OLDUĞUNA DAİR NOTER TESPİT TUTANAĞI İLE VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YA DA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU İLE TEVSİK EDİLİR.

GEÇİCİ İTHALLE GETİRİLMİŞ VEYA 10/06/1985 TARİH VE 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE EDİNİLMİŞ EKİPMANDA KİRA SÖZLEŞMESİ EKLENMEK VE İHALENİN İLK İLAN TARİHİNE KADARKİ KİRALARIN ÖDENDİĞİ BELGELENMEK ŞARTI İLE İSTEKLİNİN KENDİ MALI SAYILIR.

İŞ ORTAKLARINDA PİLOT VE DİĞER ORTAKLARA AİT MAKİNE VE EKİPMAN, ORTAKLIK ORANINA BAKILMAKSIZIN TAM OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU KURUM VE KURULUŞLAR İLE ÖZEL KURULUŞLARDA YAPILAN HER TÜRLÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR