SAMSUN PROJE ULAŞIM İMAR İNŞAAT YAT. SAN. VE TİC. A. Ş

Mali sorumluluk (trafik) sigortası yaptırılacaktır

SAMSUN PROJE ULAŞIM İMAR İNŞAAT YAT. SAN. VE TİC. A. Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/151659
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
49 Adet Araç İçin Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Yaptırılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. Yeşildere Mah. Anadolu Bulvarı Cadde D Blok No:1 D Atakum / SAMSUN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşildere Mah. Anadolu Bulvarı Cadde D Blok No:1 D Atakum / SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

49 ADET ARAÇ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK(TRAFİK) SİGORTASI YAPILMASI
SAMSUN PROJE ULAŞIM İMAR İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

49 Adet Araç Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/151659

1-İdarenin

a) Adresi : YEŞİLDERE MAH. ANADOLU BULVARI CADDE D BLOK NO:1 D ATAKUM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3624360001- 3624360004
c) Elektronik Posta Adresi : info@samulas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 49 Adet Araç İçin Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Yaptırılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. Yeşildere Mah. Anadolu Bulvarı Cadde D Blok No:1 D Atakum / SAMSUN
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.05.2019, işin bitiş tarihi 25.05.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeşildere Mah. Anadolu Bulvarı Cadde D Blok No:1 D Atakum / SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 16.04.2019- 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklinin Sigorta Şirketi olması halinde; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan ruhsatın aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
İsteklinin Acenta veya broker olması halinde; Sigorta Şirketinin yetkili acentası veya brokeri olduğunu gösterir belgenin aslını veya noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Satın alma Ofisi. Yeşildere Mah. Anadolu Bulvarı Cadde D Blok No:1 Atakum/ SAMSUN adresinden dosya satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Satın alma Ofisi. Yeşildere Mah. Anadolu Bulvarı Cadde D Blok No:1 Atakum/ SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR