KOYULHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Makineli arazi hazırlığı hizmeti alınacaktır

KOYULHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167398
Şehir : Sivas / Koyulhisar
Yayınlandığı Gazeteler

SUŞEHRİ YÖRE 23.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/247944
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
675 Adet Çukur Açma,92,7 Km Buror Terasve Aplikasyonu,32,81 Ha. İkili riperle alt toprak işlemesi,25,11 Ha.Üçlü riperle alt toprak işlemesi,144,79 Km Tam alanda riperle alt toprak işlemesi, 3 Km Dikenli tel ihatası, 6,65 Km Servis Yolu Yapımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2020 14:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EROZYON KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ SAHASINDA MAKİNELİ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- KOYULHİSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Suşehri Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi Sahasında Makineli Arazi Hazırlığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/247944

1-İdarenin

a) Adresi : Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Camii Kebir Mahallesi Okullar Cad.No:33 58660 KOYULHİSAR KOYULHİSAR/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3463413059 - 3463413617
c) Elektronik Posta Adresi : mahmutpolat@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 675 Adet Çukur Açma,92,7 Km Buror Terasve Aplikasyonu,32,81 Ha. İkili riperle alt toprak işlemesi,25,11 Ha.Üçlü riperle alt toprak işlemesi,144,79 Km Tam alanda riperle alt toprak işlemesi, 3 Km Dikenli tel ihatası, 6,65 Km Servis Yolu Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KOYULHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Okullar Cad. No: 33 Koyulhisar/SİVAS
b) Tarihi ve saati : 16.06.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yüklenici çalışma sahasında gerekli makine ve ekipmanı (Ekskavatörle gradoni teras şeklinde toprak işlemesi için 24 HP gücünde aks genişliği maksimum 170 cm olan paletli mini ekskavatörü, alt toprak işleme için 160–230 HP gücünde paletli traktör

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
AĞAÇLANDIRMA,EROZYON KONTROL,REHABİLİTASYON,FİDANLIK İŞLERİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR