SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Makineli arazi hazırlığı hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00833035
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİGÜN 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADAPOSTASI 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/334132
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kaynarca Orman İşletme Şefliğii toplam 53 hektar sahada makineli arazi hazırlığı hizmet alımı.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kaynarca Orman İşletme Şefliği
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Orman Sokak No:289 54200 Adapazarı/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Melen Balsuyu Projesi sahasında makineli arazi hazırlığı

Orman Bölge Müdürlüğü-Sakarya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü

Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Melen Balsuyu Projesi sahasında makineli arazi hazırlığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/334132

1-İdarenin

a) Adresi :Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Orman Sokak No:289 54200 Adapazarı/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası :2642753090 - 2642910432

c) Elektronik Posta Adresi :sakaryaobm@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :Kaynarca Orman İşletme Şefliğii toplam 53 hektar sahada makineli arazi hazırlığı hizmet alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Kaynarca Orman İşletme Şefliği

c) Süresi :İşe başlama tarihi 06.08.2018, işin bitiş tarihi 01.10.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Orman Sokak No:289 54200 Adapazarı/SAKARYA

b) Tarihi ve saati :16.07.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:İhale konusu işte, alt toprak işlemesi için en az 2 adet 200-230 HP gücü arasındaki paletli traktör kullanılarak, üst toprak işlemesi en az 2 adet 80-110 HP gücünde 4X4 lastik tekerlekli traktör kullanılarak yapılacak olup, kendi malı olma zorunluluğu yoktur. Ancak, kiralama ise kira sözleşmesi, kendi malı ise kendi malı olduğunu gösteren belgeler sözleşme aşamasında İdareye sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü ormanlık alanda yapılmış makineli diri örtü temizliği veya toprak işleme işleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dökümanı bedeli Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Hesabı Sakarya Caddesi Ziraat Bankası Şubesi İban TR 97 00 01 00 23 64 47 03 66 54 50 07 hesabına yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Orman Sokak No:289 54200 Adapazarı/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR