ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ

Makine teçhizat bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130832
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADANA 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/65945
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25 Kısım (66 Kalem) 9 Aylık Makine Teçhizat Bakım Onarım Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Seyhan Devlet Hastanesi - Yenibaraj Mah. H. Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM

DEVLET HASTANESİ -ADANA SEYHAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIMakine Teçhizat Bakım ve Onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/65945

1-İdarenin

a) Adresi : Y.Baraj Mah. H.Ömer Sabanci Cad. SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3222259329 - 3222272555
c) Elektronik Posta Adresi : adanadhs6@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 Kısım (66 Kalem) 9 Aylık Makine Teçhizat Bakım Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana Seyhan Devlet Hastanesi ve Bağlı Ek Hizmet Binaları ile Karaisalı Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Seyhan Devlet Hastanesi - Yenibaraj Mah. H. Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İstekliler teklif ettikleri kısımlara göre Kamu veya Özel Sektörde yapılmış oldukları işlere ait İş Deneyim Belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
1.Kısım: Asansör Bakım-Onarım işleri, 2.Kısım: Çamaşır Makineleri Bakım-Onarım işleri, 3. ve 4. Kısım: Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Bakım-Onarım işleri, 5.Kısım: Otomatik ve/veya Bariyerli Kapı Bakım-Onarım işleri, 6. Kısım: Telefon Santralleri Bakım-Onarım işleri, 7, 8 ve 9. Kısımlar: Yangın Algılama Sistemleri Bakım-Onarım işleri, 10. Kısım: Fotokopi ve/veya Faks Cihazları Bakım-Onarım işleri, 11. Kısım: Jeneratör Bakım-Onarım işleri, 12. Kısım: Elektrik Panoları Bakım-Onarım işleri, 13. Kısım: IT Pano Sistemleri ve/veya Elektrik Sistemleri ve/veya Trafo Sistemleri ve/veya Kompanzasyon Sistemleri Bakım-Onarım işleri, 14 ve 15. Kısımlar: Kamera ve/veya Kartlı Sistemler Bakım-Onarım işleri, 16. Kısım: Medikal Gaz Sistemleri Bakım-Onarım işleri, 17. Kısım: Pnömatik Sistemleri Bakım-Onarım işleri, 18. Kısım: Kanalizasyon ve/veya Logar Hattı Temizlik İşleri, 19,20,21,22,23,24 ve 25. Kısımlar: Klima ve/veya İklimlendirme ve/veya Soğutma Grupları Bakım-Onarım işleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Seyhan Devlet Hastanesi - Yenibaraj Mah. H. Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR