DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar hizmeti alınacaktır

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200349
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/384132
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 KALEM - PUAN SONUÇ KARŞILIĞI CİHAZ KULLANIMI LABORATUVAR HİZMET ALIM İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU(SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B 20010 - MERKEZEFENDİ / DENİZLİ -AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ BİNASI 3.KAT)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


ÇARDAK VE SERİNHİSAR ENTEGRE DEVLET HASTANELERİ 2020-2021-2022 YILLARI PUAN SONUÇ KARŞILIĞI CİHAZ LABORATUVAR KULLANIMI İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/384132

1-İdarenin
a) Adı : DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1/B 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası : 2582644906-2835 - 2582644803
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : ÇARDAK VE SERİNHİSAR ENTEGRE DEVLET HASTANELERİ 2020-2021-2022 YILLARI PUAN SONUÇ KARŞILIĞI CİHAZ LABORATUVAR KULLANIMI İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM - PUAN SONUÇ KARŞILIĞI CİHAZ KULLANIMI LABORATUVAR HİZMET ALIM İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇARDAK VE SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANELERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 28(yirmi sekiz) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.08.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU(SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B 20010 - MERKEZEFENDİ / DENİZLİ -AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ BİNASI 3.KAT)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
İHALE PUAN USULÜ HİZMET ALIMI OLMAKLA BERABER CİHAZLAR VE CİHAZLARDA KULLANILACAK KİT VE SARF MALZEMELER ÜTS' YE TABİ OLDUĞUNDAN AŞAĞIDAKİ İSTENİLEN BELGELERİ SUNMAK ZORUNDADIR.
1-ADAY VEYA İSTEKLİLER,ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI VEYA BİLDİRİMİ YAPILMIŞ OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ SUNACAKLARDIR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİKÇİ FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA, ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİİ OLDUĞUNA DAİR ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS )KAYIT VEYA BİLDİRİMİNE DAİR BELGEYİ SUNACAKTIR.
2- TEKLİF EDİLEN TIBBİ SARF MALZEMELERİNİN TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA ÜTS'DE KAYITLI VE ONAYLANMIŞ ÜRÜN BARKOD NUMARALARI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR. ÜRÜNE AİT BARKOD ÇIKTISI OLMAYAN KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. YA DA ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÜRÜNLERİN KAPSAM DIŞI DURUMUNU GÖSTEREN BEYANINI TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN KAPSAM DIŞI OLMASI HALİNDE YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ DE AYRICA SUNACAKTIR.
3-BİR VE İKİNCİ MADDELERDE İSTENİLEN BELGELERLE İLGİLİ OLARAK ; ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ ) ÜZERİNDEN TEYİT EDİLEBİLMESİ VE İSTEKLİ TARAFINDAN GEÇERLİ TİTUBB BELGELERİNİN SUNULMASI HALİNDE DE TEKLİFLER KABUL EDİLECEKTİR.
4-AYRICA İSTEKLİLER TEKLİF EKİ CETVELİNDE ÜRÜNÜN İSMİNİN YANINA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜTS KODUNU (BARKOD) YAZACAKLARDIR. İHALE UHDESİNDE KALAN FİRMALAR TEKLİF MEKTUBUNDA BELİRTİLEN ÜTS KODLU (BARKOD) ÜRÜNÜ TESLİM EDECEKLER VE FATURALARDA DA BELİRTECEKLERDİR.
5- TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA, ADAY VEYA İSTEKLİNİN “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” Nİ SUNACAKLARDIR.
6-YUKARIDA SAYILAN MADDELERDE İSTENİLEN BELGELER MUAYENE KOMİSYONUNA DA VERİLECEKTİR.
7-TEKLİF EDİLEN KİTLER VE KİT KARŞILIĞI ALIMI YAPILACAK CİHAZLAR İÇİN ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜNE VERİLEN DİSTRİBÜTÖRLÜK BELGESİ.
8-DİSTRİBÜTÖR FİRMA TARAFINDAN SATICI FİRMAYA VERİLEN YETKİ BELGESİ.
9-FİRMALAR, ŞARTNAME MADDELERİNE AYRI AYRI VE TÜRKÇE OLARAK ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE CEVAP VERECEKLERDİR. BU CEVAPLAR "........... MARKA ............ MODEL CİHAZLARI VE KİTİ TEKLİFİMİZİN ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ" BAŞLIĞI ALTINDA YÜKLENİCİ FİRMANIN BAŞLIKLI KAĞIDINA YAZILMIŞ VE YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLMALIDIR. BU CEVAPLAR ORİJİNAL DOKÜMANLARI İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA HERHANGİ BİR FARKLILIK BULUNURSA FİRMA İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.
10-KİTLER VE KİT KARŞILIĞI ALIMI YAPILACAK CİHAZLARA AİT TANITIM VE KULLANIM DOKÜMANLARI VEYA KATALOGLARI.
11-FİRMALAR; KİTLER VE KİT KARŞILIĞI ALIMI YAPILACAK CİHAZLARIN MENŞEİ HAKKINDA BİLGİ VERİP, BELGELENDİRECEKLERDİR.
12-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ CİHAZLARIN YAŞI SÖZLEŞME SÜRESİ SONU İTİBARİYLE 10 YAŞINI GEÇMEYECEKTİR. ÜRETİMDEN KALKMIŞ CİHAZLAR İHALEYE GİREMEYECEKTİR. FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ CİHAZLARIN HALEN ÜRETİMDE OLDUĞUNU (CİHAZLARIN MARKA VE MODELİNİN GÖRÜLEBİLECEĞİ), İHALENİN OLDUĞU YIL YA DA BİR ÖNCEKİ YIL İÇİNDE ÜRETİCİ FİRMADAN ALINMIŞ BİR BELGE İLE BELGELEYECEKLERDİR.
13-TEKLİF VEREN FİRMA VEYA DİSTRİBÜTÖR FİRMANIN '' SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK '' BELGESİ OLMALIDIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BU İHALEDE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ HER TÜRLÜ LABORATUVAR HİZMETİ ALIM İŞLERİ VEYA KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANIMI UYGULAMASI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

48.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ GEREKSİNİMLERİ 48.2.1. Yüklenici sözleşmeye konu yükümlülüklerini ifa ederken, İSM Bilgi Güvenliği politikalarına uymak zorundadır. Bahse konu dokümanlara, Bakanlığın resmi web sitesinden erişilebilir. 48.2.2. Yapılacak iş kapsamında alt yüklenici kullanılacaksa, alt yükleniciler de yukarıda belirtilen hükümlere aynen uymak zorundadır. Yüklenici, alt yüklenicileri ve çalışanlarının gizlilik taahhütname/sözleşmeleri ile ilgili yükümlüklere uymasından birinci derecede sorumludur. 48.2.3. Yüklenici, iş ile ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgiyi gizli tutacak ve idarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye yada hizmete ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. 48.2.4. Yüklenici ve çalışanları kurumumuz görevleri hakkında, basına haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. 48.2..5. Kişisel sağlık verileri hassas veriler kapsamında olması sebebiyle; sözleşme süresince veya sonrasında kayıtlı tüm veriler hiçbir surette, hiçbir zaman işi bırakan firmada kalmak üzere kopyalanamaz, çıktı alınamaz, firma sunucularına aktarılamaz, ifşa edilemez. Aksi davrandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerine ve ihale mevzuatına aykırı davranmaktan dolayı da Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre İdare tarafından hukuki süreç başlatılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR