TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar hizmeti alınacaktır

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153523
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : HOCAAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSÖZ 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/151193
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 İlçe Entegre Hastanesi İçin
İşin Yapılacağı Yer
:
Artova, Başçiftlik, Pazar, Sulusaray, Yeşilyurt İlçe Entegre Hastaneleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Sonuç Karşılığı Kardiyak Panel Cihaz Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/151193

1-İdarenin

a) Adresi : Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562121107 - 3562144027
c) Elektronik Posta Adresi : tokat.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 İlçe Entegre Hastanesi İçin "8000 Adet Kütle CK-MB, 8000 Adet Troponin I" 24 Aylık Sonuç Karşılığı Kardiyak Panel Cihaz Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Artova, Başçiftlik, Pazar, Sulusaray, Yeşilyurt İlçe Entegre Hastaneleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT
b) Tarihi ve saati : 09.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler; 09.11.2018 tarih ve 840 sayılı yazı ile yayınlanan 2018/26 sayılı genelgenin 2.2. sayılı maddesi gereği " Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamına giren ürünler için "satış merkezi yetki belgesi" sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) Tüm isteklilerin ( tedarikçi yada bayii ) TİTUBB / ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler kayıt işlemi tamamlanmış UBB / ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bilgileri içeren dökümanları ( ürünlere ve isteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı farklı boy, ölçü, kalınlık, tip. çap, ebat vb. seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
2 - Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz, sarf vb. ürünlerin de UBB/ÜTS kaydı verilecektir.
3- Ürün set alarak isteniyorsa sete ait UBB/ÜTS kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı sunulacaktır.
b) Ayrıca, istekliler kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğunu beyan edecektir. İstekli tarafından malzemenin kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde, idarenin bu ürünle ilgili olarak TİTUBB kayıtları yüzünden herhangi bir zarara uğraması (SGK geri ödemesinin yapılmaması gibi) halinde bu zarar ve ziyan istekliden tahsil edilecektir.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
a-)İhaleye katılan istekliler teklif ettikleri ürünlerin, idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek için orijinal katalog (yabancı bir dilde iseTürkçe çevirisi de verilecektir.) sunacaklardır.Teklif edilen cihazların teknik özellikleri ayrı bir formda (cihaz kataloğu haricinde) özetlenmelidir. Bu formda cihazın marka ve modeli, üretici firma adı, cihazın test kapasitesi ve hızı gibi bilgilerin yanı sıra diğer teknik özellikler de tanımlanmalı ve teklif veren firmanın antetli kağıdı ile birlikte kaşelenerek sunulmalıdır. b-)Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verecek ve ilgili belgeleri yine aynı sıraya göre ekleyeceklerdir. Bu cevaplar ‘‘………. marka …….. model ……… cihazı ve reaktifi teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi ’’ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal doküman ile karşılaştırılacaktır. c-)Komisyon veya laboratuar uzmanlarının gerekli görmesi halinde firma tarafından demonstrasyon çalışması yapılacaktır. Demonstrasyon çalışmasının tarih, saat ve yeri idare tarafından yazılı olarak firmaya bildirilecektir. Demonstrasyon çalışması esnasında kullanılan tüm malzemeler ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya ait olacaktır. Demonstrasyon çalışması sırasında kullanılan tüm malzeme (kit, sarf malzemesi ve teknik malzeme) firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 Satın Alma Birimi TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR