TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Laboratuvar hizmeti alınacaktır

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127633
Şehir : Trabzon / Yomra
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 07.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/54827
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.500.000 Puan Sonuç Karşılığı Tıbbi Genetik Laboratuvar Testi Hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi 1. Kat İhale Toplantı Salonu (Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


SONUÇ KARŞILIĞI GENETİK TEST HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/54827

1-İdarenin

a) Adresi : Kaşüstü Mah.Topal Osman Sk.No:7 61040 KAŞÜSTÜ YOMRA/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623415630 - 4623415654
c) Elektronik Posta Adresi : trabzonkanunieah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.500.000 Puan Sonuç Karşılığı Tıbbi Genetik Laboratuvar Testi Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İç Laboratuvar Hizmeti S.B.Ü Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Tıbbi Genetik Laboratuvarında, Dış Laboratuvar Hizmeti yüklenicinin evraklarını sunduğu Laboratuvarda yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 31.03.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi 1. Kat İhale Toplantı Salonu (Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)
b) Tarihi ve saati : 03.03.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İstekliler Tıbbi Genetik Tanı Merkezi Ruhsatına sahip olmalıdır, belgenin aslı veya noter onaylı sureti ihale dosyasında sunulacaktır.
2- İstekliler Sağlık Bakanlığından onaylı Sitogenetik ve Moleküler Genetik Ruhsatlarına sahip olmak zorundadır. Tetkiklerin çalışıldığı dış laboratuvar, Sağlık Bakanlığı tarafından Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi yönetmeliğine uygun ruhsatlandırılmış ve sitogenetik ve moleküler genetik alanında çalışma iznine sahip olmalıdır. Moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında GHTM ruhsatı yok ise teknik şartnamede belirtilen dış laboratuvar genetik testleri için anlaştığı dış laboratuvarın moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında GHTM ruhsatı bulunmalıdır. İstekli anlaşmalı olduğu laboratuvar ile yaptığı sözleşmeyi ve gerekli evrakları belgelendirmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1- İstekli firma en az 16 kapiller özelliğine sahip DNA Sekans Cihazının ve NGS cihazı sahip olmadır. İlgili cihazların envanterinde olduğunu gösteren belge ihale dosyasında sunacaktır.
2-Kromozom analizlerinin (Periferik Kan, kemik iliği vb.) yoğunluğu göz önüne alındığında, yüklenicinin sonuçları zamanında sonuçlandırabilmesi için yüklenici bünyesinde otomatik metafaz tarama sistemi kurulu olmalıdır. Bu cihazın envanterinde olduğunu gösteren belge ihale dosyasında sunulacaktır.
1. maddede ve 2. madede belirtilen söz konusu cihazların; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tesvik etmelidir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine veya ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
3- İsteklilerin İhale tarihi itibariyle, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettikleri tüm ürün veya cihazlar ile firma kayıtları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması zorundadır.
İsteklilerin İhale tarihi itibariyle Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki Teklif ettiği Ürünün bayisi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve kendisine tedarikçi(üretici/ithalatçı) firma tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaraları ihale dosyasında sunmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) / ÜTS kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.
Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve ÜTS / UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır.
4- Teklif edilen kit ve cihazlarla ilgili tüm teknik döküman ve katalogların aslı veya noter onaylı örnekleri, tükçe dışında bir dil ile hazırlanmış ise Türkçe tercümeleri ,ihale dosyasında sunulacaktır.
5-Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/13 sayılı Genelgesine istinaden iç laboratuar için kurulacak olan cihazın yaşı 10 (on) yaşını geçmeyecektir. Cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir ve bu belge ihale dosyasında sunulacaktır.
6- İhale komisyonu teklif değerlendirme aşamasında ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak suretiyle, teknik şartnameye uygunluğun belirlenebilmesi hususunda istekli firmalardan demo çalışması veya numune isteyebilir. Bu durumda demonstrasyon yeri ve zamanı ihale komisyonu tarafından istekli firmalara resmi yazı ile bildirilecek olup, belirlenen tarihte demo çalışması yapmayan veya numune getirmeyen isteklinin teklifi geçersiz kabul edilecektir.
7- İstekliler teknik şartnameye uygunluk cevap yazılarını ve taahhütlerini yazılı olarak ihale dosyasında sunacaklardır.
8- İstekliler eksternal kalite kontrol amacıyla kendi adıyla katılmış olduğu 2018 veya 2019 yıllarından herhangi birine ait sitogenetik, moleküler genetik, moleküler sitogenetik temel alanlarında ayrı ayrı uluslararası dış kalite kontrol programına katıldığını gösteren katılım belgesini ve hizmet alımı süresinde kullanılacak genetik tekniklerin en önemli kısmını oluşturan DNA dizileme alanında katıldığını gösteren belgelerin aslını veya noter onaylı suretlerini ihale dosyasında sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde her türlü sonuç karşılığı ve/veya kit karşılığı ve/veya raporlanmış tahlil sonucu ve benzeri laboratuvar hizmet alımları,Tıbbi Genetik Dış Laboratuvarına dayalı hizmet alımları ile kit karşılığı cihaz kullanması kapsamında gerçekleştirilmiş işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar .B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR