SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Laboratuvar hizmeti alınacaktır

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079265
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPOSTASI 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/546577
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3.087.486,76 Puan İlaç Düzeyleri Ve Madde Analizi Hizmet Alımı İhalesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No:193 54100 MERKEZ - ADAPAZARI / SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
SAKARYA ÜNİV. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


İlaç Düzeyleri Ve Madde Analizi Hizmet Alımı İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/546577

1-İdarenin

a) Adresi : Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No:193 54100 MERKEZ ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2644445400 - 2642756740
c) Elektronik Posta Adresi : seahihale@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.087.486,76 Puan İlaç Düzeyleri Ve Madde Analizi Hizmet Alımı İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No:193 54100 MERKEZ - ADAPAZARI / SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Teklif edilecek cihazlar sözleşme sonuna kadar 10 (on) yaşını geçmemelidir. Üretimden kaldırılan cihazlar teklif edilmeyecektir.
İhaleye Katılacak Olan İstekliler Söz Konusu Hizmet İçin Teklif Ettiği Tüm Tıbbi Cihazlar ve ürünler (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Kapsamındaki Cihazlar) Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 'na (TİTUBB)' a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye Kayıtlı Olmak Zorundadır.
-İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) ise Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 'na (TİTUBB)' a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) tanımlayıcı numaralarını, imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) firmasının bayii olduğuna dair Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 'na (TİTUBB)' a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunacaklardır.
-İstekliler tarafından teklif edilen işin ifası sırasında kullanılacak olan ölçüm yapan cihazlar ve bu cihazlarda kullanılan sarf malzemeler üreticisi/ithalatçısı tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 'na (TİTUBB)' a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
-İstekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “................marka....................................cihazı/sistemi ve....................marka kitleri, reaktifleri teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren yüklenicinin başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişiler tarafından imzalanmış olmalıdır.
-İdare tarafından talep edilmesi halinde Demonstrasyon yapılacağına dair taahhütname ihale teklif dosyasında sunulacaktır. Yapılacak demo sonucunda teklif edilen kit/cihazların teknik şartnameyi karşılalamaması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sağlık kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen test karşılğı cihaz kullanımı/kiralaması veya kit karşılığı cihaz kullanımı/kiralaması veya sonuç test karşığı cihaz kullanımı/kiralaması veya sonuc kit karşığılı cihaz kullanımı/kiralaması veya her türlü laboratuvar hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR