ZONGULDAK B.E.Ü.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Laboratuvar hizmeti alınacaktır

ZONGULDAK B.E.Ü.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01053183
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

İMZA 18.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/440160
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkezimiz İhtiyacına 24 Aylık 2.000.000 Puan üzerinden Sonuç Karşılığı Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ve İmmünoloji Tetkikleri için puan karşılığı Laboratuar Hizmeti Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy Kozlu ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


Merkezimiz İhtiyacına 24 Aylık Sonuç Karşılığı Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ve İmmünoloji Tetkikleri için puan karşılığı Laboratuar Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/440160

1-İdarenin

a) Adresi : B.E.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma MerkeziEsenköy-Kozlu 67600 ZONGULDAK KOZLU/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722612002 - 3722610185
c) Elektronik Posta Adresi : beuhastane_satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Merkezimiz İhtiyacına 24 Aylık 2.000.000 Puan üzerinden Sonuç Karşılığı Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ve İmmünoloji Tetkikleri için puan karşılığı Laboratuar Hizmeti Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy Kozlu ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 11.10.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-Yüklenici Sağlık Bakanlığından alınmış Sıtogenetik, Moleküler Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Biyokimya ruhsatı olduğunu belgelemelidir.
2-Yüklenici firma ruhsat belgelerini, laboratuvarında çalışan Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının uzmanlık belgelerini ve ıslak imza sirkülerini teklif mektubu ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1-Yüklenici firmanın Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji testlerini çalışan laboratuvarı/laboratuvarları TS EN ISO- 15189 Standardına göre akredite edilmiş olmalıdır. Tıbbi Genetik Laboratuvarı ISO 9001:2008 veya ISO-15189 belgesine sahip olmalıdır. Yüklenici firma bahsi geçen kalite belgelerini teklif mektubu ile birlikte sunacaktır.
2-Yüklenicinin firma laboratuvarının/laboratuvarlarının Sağlık Bakanlığından alınmış Sıtogenetik, Moleküler Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Biyokimya ruhsatı olmalıdır. Yüklenici firma ruhsat belgelerini, laboratuvarında çalışan Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının uzmanlık belgelerini ve ıslak imza sirkülerlerini teklif mektubu ile birlikte sunacaktır.
3- Kalite kontrol amacıyla yüklenicinin kendi adı ile katılmış olduğu son 3 yıla ait sitogenetık, moleküler genetik ve moloküler sitogenetik temel alanlarında ayrı ayrı en az 1 kez uluslararası kabul görmüş kalite kontrol sistemi üyeliği bulunmalı ve kalite kontrol testlerinin tamamından başarıyla geçildiğini gösteren resmi belge teklif mektubu ile birlikte ihale dosyası içinde sunacaktır.
4-Yüklenici laboratuvarı tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanında ayrı ayrı olmak üzere, son 3 yıla ait uluslararası geçerliliği olan dış kalite kontrol programlarına kayıtlı olmalıdır. Kalite kontrol testlerinin tamamından başarıyla geçildiğini gösteren resmi belge, teklif mektubu ile birlikte ihale dosyası içinde sunacaktır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
Deney laboratuvarlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü Laboratuvar Test Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy Kozlu ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR