ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Laboratuvar hizmeti alınacaktır

ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873424
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : ETLİK MAH. / ETLİK
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/488105
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hastanemiz İhtiyacı Olan 300.000 Puan Sonuç Karşılığı Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
ETLİK-ZÜBEYDE HANIM KADIN HAST.EĞTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Hastanemiz İhtiyacı Olan 300000 Puan Sonuç Karşılığı Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/488105

1-İdarenin

a) Adresi : Yeni Etlik Caddesi No:55 06010 Etlik KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125674000 - 3123238191
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmaezh@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hastanemiz İhtiyacı Olan 300.000 Puan Sonuç Karşılığı Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Laboratuvar Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 30.06.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 25.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Teklif edilen hizmetin alınacağı Laboratuvara ait Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ruhsat ve çalışma izin belgesi.
Kullanılacak olan cihazların ihale dönemi itibarıyla 10 (on) yaşını geçmemiş olduğunu gösteren belge.
Testlerin çalışılacağı Laboratuvarın mevcut cihazlarının isim, model ve UBB kayıtlarını, kullanacağı kitlerin UBB kayıtlarına ait belge.
T.C.ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıt olunduğuna dair belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1. Teknik şartnamede belirtilen toplam test sayısının en az %75’ini kendi bünyesinde yapabilecek donanım ve altyapıya sahip olmalı ve bu durumu teklifinde belgelemelidir. Yüklenici bu testlere ait cihaz,test listesini,çalışma yöntemlerini ve alt yapısına dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz edecektir.
2. Ayrıca yüklenicinin başka laboratuvarlardan hizmet alması durumunda,bu laboratuvarlarla olan mutabakat belgelerini ve hangi testleri içerdiğini bilgileri ile birlikte ilgili laboratuvarın Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ruhsat ve çalışma izin belgeside ihale komisyonuna sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel sektöre yapılmış laboratuvar hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi ( Nakit yatırılacak İhale döküman bedelinin, Türkiye Halkbankası A.Ş. OPERA Şubesi nezdindeki TR 42 0001 2009 4130 0005 0001 58 IBAN nolu hesaba yatırılarak Satınalma servisinden ihale dokümanının alınması zorunlu olup, Dekontun açıklama kısmına ise gerekli bilgilerin girilmesi gerekmektedir)adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma servisi Yeni Etlik Cad.No:55 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR