MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Laboratuar hizmeti alınacaktır

MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00833020
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

GAP GÜNDEMİ 10.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/331124
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İmmünhistokimya İn Situ Hibridizasyon Tıbbi Cihazı Hizmet Alımı (24 Ay) - 1.594.000 Puan Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Esentepe Mah. Ertuğrul Cad. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUAR HİZMETİ ALINACAKTIR
S.B.Ü. ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tam Otomatik İmmünhistokimya İn - Situ Hibridizasyon Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı (24 Ay) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/331124

1-İdarenin

a) Adresi : Esentepe Mahallesi Ertuğrul Caddesi 63200 Esentepe/ KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143186570 - 4143186815
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sueah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İmmünhistokimya İn Situ Hibridizasyon Tıbbi Cihazı Hizmet Alımı (24 Ay) - 1.594.000 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Esentepe Mah. Ertuğrul Cad. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
b) Tarihi ve saati : 02.08.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıt veya bildirim işlemlerinin yapıldığına dair belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan cihazlar için TITUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. Bu durumda üreticinin veya ithalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair “kapsam dışı beyanı” belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
3) Firma teklifini teslim ederken Cihazın kullanımı, bakımı, cihaza ait katalog, kullanım kılavuzu bakım prosedürleri gibi teknik dokümanları orijinal olarak teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir. Bu dokümanlar orijinal olmadığında ya da cevaplar dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
***Demonstrasyon talebinde bulunulması halinde demonstrasyon yapmayan veya yapamayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Demonstrasyon yapılmasına karar verilmesi halinde idaremizce makul bir süre verilerek demonstrasyon yeri ve zamanı belirlenerek ihale uzman üyelerince demonstrasyon yapılacaktır. İhale komisyon uzman üyelerinin gerek görmesi durumunda söz konusu cihaza demonstrasyon yapılarak teknik şartnamedeki tüm maddeleri karşılayıp karşılamadığı görerek ve deneyerek karar verilecektir. Demonstrasyon neticesinde cihazın teknik şartnamede belirtilen maddeleri karşılamadığı belirlendiğinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılan her türlü Puan veya Kit Karşılığı Laboratuvar İhalesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Satınalma Birimiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR