İZMİR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)

Kuru incir imalat hizmeti alınacaktır

İZMİR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168568
Şehir : Aydın / Germencik
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 02.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SS. Tariş İncir İşletmesi Germencik/AYDIN depolarından alınacak 40 ton kabuklu A4 serisi natürel incir A1, A2, A3 ve A4  boylu incirlerin homojen karıştırılarak 500 gramlık doypack ambalajlara paketlenecektir. Bu ürünler 12 kg.’lık çift oluklu dopel kutularda kolilenme işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.06.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO İzmir Şube Müdürlüğü İdari Binası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KURU İNCİR İMALATI
İHALE İLANI

1-İdarenin;

a) Adı: Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Şube Müdürlüğü
b) Adresi: Umurbey Mah. Liman Cad. No:5 Alsancak-Konak/İZMİR
c) Telefon – Faks Numarası:0 232 464 79 51 – 0 232 464 79 52
d )Elektrik Posta Adresi: izmir.alimmuh@tmo.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Şube Müdürlüğümüzce SS. Tariş İncir İşletmesi Germencik/AYDIN depolarından alınacak 40 ton kabuklu A4 serisi natürel incir A1, A2, A3 ve A4 boylu incirlerin homojen karıştırılarak 500 gramlık doypack ambalajlara paketlenecektir. Bu ürünler 12 kg.’lık çift oluklu dopel kutularda kolilenme işidir.(+,- % 20 Ofis opsiyonlu)
b) İhale Usulü: TMO Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmelik-Teklif İsteme Usulü
c) İhalenin Yapılacağı Yer: TMO İzmir Şube Müdürlüğü İdari Binası
d) İhale Tarihi-Saati: 04/06/2020 – 15:00
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar Şube Müdürlüğümüze elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.

3- İhale Dokümanı;

a)İhale Dokümanının alınacağı yer: İzmir Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisi
b)İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50,00 TL

4-Teklif Mektubu;

a) Teklifler kapalı zarf ile verilecektir. Teklif mektupları bir zarf içine konularak kapatılır. Zarfın üzerine isim, soy isim ve açık adres yazılır. Bu zarf geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve şartname ile istenilen ehliyet belgesi ve benzeri diğer belgelerle birlikte daha büyük bir zarfa konularak kapatılır. Zarf mühürlenir ve imzalanır. Bu dış zarfın üzerine isim ve adres yazılmaz, özel işaret konulamaz. Sadece mektubun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Ofis işyerinin açık adresi yazılır.
b) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ofis’e (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
Bu saatten sonra verilen tekliflerin kabul edilmeyeceği ve açılmadan istekliye iade edileceği esas olmakla birlikte, Komisyona sunulan diğer teklifler açılmamışsa İhale Komisyonu ihale saatinden sonra gelen teklifleri açma konusunda yetkilidir.
c) Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Ofis’e (İhale dokümanında belirtilen adrese) ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
d) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

5-Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur.

Teklif Mektubunda;

  • İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  • Teklifin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
  • Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
  • Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

Zorunludur.

6-İstekliler;

a)İstekliler bu iş için teklif edecekleri “TOPLAM TEKLİF TUTARININ % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri miktarda geçici teminat vereceklerdir. Yapılan “Toplam Teklif Tutarının” % 3’ünden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b)Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilecek olup bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
c)Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler Ofis tarafından, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır

7-İhaleye Girme Şartları;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında sunmaları gerekir:

a)Gerçek kişiler için, T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi,
b)Gerçek ve tüzel kişiler için; Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri ile iştigal konusunu belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Kuru incir işleme tesisinin günlük asgari 6 Ton üretim yapmaya ve 5 Ton/Gün doypack paketleme yapacağına dair taahhütname,
g) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde hazırlanan 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliği gereği, Yüklenici tarafından teklif edilen fabrikasına ait Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan İşletme Kayıt Belgesi,
h) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair ilgili idarelerden alınacak belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir).
ı) SGK taahhütnamesi.
i) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
k) KİK. 10 maddesine göre yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname,
l)Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Teklif mektubunun açık adresli ve imzalı olması, fiyatın rakam ve yazı ile açık seçik yazılmış olması şarttır).
m)İhaleye teklif verecek İstekliler sözleşme tasarısı, idari ve teknik şartname’nin her sayfasını imzalı ve mühürlü olarak teklif zarfı içerisinde İhale Komisyonuna vereceklerdir.

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı Kanunlardaki istisna kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

Geçici teminat işyerinin banka hesabına yatırılarak dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur.
Teminat mektupları şartnamede belirtildiği şekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır.


BANKA ADI: BANKA HESAP NUMARALARI:
Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğü
Türkiye Vakıf Bank Liman /Alsancak Şubesi TR67 0001 5001 5800 7300 5776 36

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR