ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kuru gıda kolileri teslimat hizmeti alınacaktır

ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01091882
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/616019
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 yılında 12 ay boyunca aylık 1296 adet kuru gıda kolisinin 7 İlde (Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Bayburt) adreslere teslimi hizmet alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Bayburt İlleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Gürcükapı Vakıfbank Üstü Kat:2 YAKUTİYE / ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜLĞÜ

2020 YILINDA KURU GIDA KOLİLERİNİN, ERZURUM, ERZİNCAN, AĞRI, IĞDIR, ARDAHAN, KARS, BAYBURT İL MERKEZLERİNDE BULUNAN ADRESLERE HER AY 1296 ADET OLMAK ÜZERE 12 AY TESLİMİ İŞİ

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2020 Yılında Kuru gıda kolilerinin, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Bayburt il merkezlerinde bulunan adreslere her ay 1296 adet olmak üzere 12 ay teslimi işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/616019

1-İdarenin

a) Adresi : VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ VAKIFBANK ÜSTÜ KAT:3 GÜRCÜKAPI YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422341202 - 4422334741
c) Elektronik Posta Adresi : erzurum@vgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 yılında 12 ay boyunca aylık 1296 adet kuru gıda kolisinin 7 İlde (Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Bayburt) adreslere teslimi hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Bayburt İlleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 08.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Vakıflar Bölge Müdürlüğü Gürcükapı Vakıfbank Üstü Kat:2 YAKUTİYE / ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Yurtiçi kargo işletmeciliği yetki belgesi (M2 yetki belgesi)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde adrese teslimi yapılmış her türlü kargo hizmeti

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Vakıflar Bölge Müdürlüğü Gürcükapı Vakıfbank Üstü Kat:2 YAKUTİYE / ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR