ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kreş ve gündüz bakım evleri yemek hizmeti alınacaktır

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01157946
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : 30 AĞUSTOS MAH. / 30AĞUSTOS
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 03.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/177707
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kreş ve Gündüz Bakım evlerimize 01.06.2020 - 31.07.2022 tarihleri arasında verilmesi düşünülen günlük sabah kahvaltısı 251.500 Öğün öğle yemeği 251.500 Öğün , ara öğün (ikindi) 251.500 öğün olmak üzere yemek hizmeti alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Eryaman Kreş ve Gündüz Bakım Evi :ŞEYH ŞAMİL MAH.169.SOKAK ÖZAR İŞ MERKEZİ KAT:1 ETİMESGUT-Zübeyde Hanım Kreş ve Gündüz Bakım Evi : ERYAMAN MAH.333.SOKAK NO:21 ETİMESGUT - , Güzelkent Kreş ve Gündüz Bakım Evi: GÜZELKENT MAH. 408. CAD . NO:2 ETİMESGUT
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.05.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Etimesgut / Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/177707

1-İdarenin

a) Adresi : 30 AGUSTOS MAHALLESI SEHIT HASAN ÖZTÜRK CADDESI 5 06790 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122441000 - 3122430096
c) Elektronik Posta Adresi : egitimkultur@etimesgut.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kreş ve Gündüz Bakım evlerimize 01.06.2020 - 31.07.2022 tarihleri arasında verilmesi düşünülen günlük sabah kahvaltısı 251.500 Öğün öğle yemeği 251.500 Öğün , ara öğün (ikindi) 251.500 öğün olmak üzere yemek hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eryaman Kreş ve Gündüz Bakım Evi :ŞEYH ŞAMİL MAH.169.SOKAK ÖZAR İŞ MERKEZİ KAT:1 ETİMESGUT-Zübeyde Hanım Kreş ve Gündüz Bakım Evi : ERYAMAN MAH.333.SOKAK NO:21 ETİMESGUT - , Güzelkent Kreş ve Gündüz Bakım Evi: GÜZELKENT MAH. 408. CAD . NO:2 ETİMESGUT - Ahi Elvan Kreş ve Gündüz Bakım Evi: AHİ MESUT MAH.AHİ MESUT BULVARI KENT KONSEYİ KARŞISI ETİMESGUT- Bağlıca Kreş ve Gündüz Bakım evi :Bağlıca Mahallesi / Bağlıca Bulvarı Üzeri No:77
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.06.2020, işin bitiş tarihi 31.07.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Etimesgut / Ankara
b) Tarihi ve saati : 04.05.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler gıda üretim izin belgesini ve işletme kayıt belgesini teklifleri ile beraber sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1-İstekli firmalar İhale Tarihi itibari ile geçerlilik süresi sona ermemiş hazır yemek imalatı(tabldot) günlük 1.500 (Bin Beş Yüz ) Kişilik Yemek ürettiğine dair Kapasite raporunun sunulması gerekir.
2) İstekliler teklif dosyalarında, yemeklerin idare tarafından denetlenebilmesi ve taşımalı yemeğin sıcak verilmesi açısından Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde istekliye ait mutfaktan üretilmesi ve bu mutfaktan taşımalı usul ile yapılması gerektiğinden, mutfağa ait TSE 'den alınmış TS 13075 ve TS 8985 belgelerini sunacaklardır.
3) Yemek üretim ve dağıtım için yemeğin hijyenik ortamda taşınmaya elverişli TERMOKİNLİ en az 2018 model 1 araç çalıştırılacaktır ve istekli firma araca ait K2 yetki belgesini teklifi ile sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu İhalede Benzer İş olarak, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilmiş olan yemek hizmetleri Kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad.No:5 Etimesgut / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR