ÇANAKKALE KREDİ YURTLAR KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kredi ve Yurtlar Kurumu personel taşıma hizmeti alacaktır

ÇANAKKALE KREDİ YURTLAR KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888598
Şehir : Çanakkale
Yayınlandığı Gazeteler

BURASI ÇANAKKALE 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/541682
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Personelinin ikamet ve iş yerleri arasında geliş ve gidişlerinin sağlanması (27 +1 Kişilik Araç) 12 ay ve Personelinin ikamet ve iş yerleri arasında geliş ve gidişlerinin sağlanması (18 +1 Kişilik Araç) 12 ay Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
KYK Çanakkale İl Müdürlüğü Barbaros Mah. Prof. Dr. Sevim Buluç Cad. No: 8A Terzioğlu Yerleşkesi ÇANAKKALE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KYK Çanakkale İl Müdürlüğü Barbaros Mah. Prof. Dr. Sevim Buluç Cad. No:8A Terzioğlu Yerleşkesi Merkez/Çanakkale
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PERSONEL TAŞIMA
K.Y.K. ÇANAKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU


Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/541682

1-İdarenin

a) Adresi : Barbaros Mahallesi Terzioğlu Yerleşkesi Sevim Buluç Cad. 8A ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862200121 - 2862200083
c) Elektronik Posta Adresi : canakkaleilm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Personelinin ikamet ve iş yerleri arasında geliş ve gidişlerinin sağlanması (27 +1 Kişilik Araç) 12 ay ve Personelinin ikamet ve iş yerleri arasında geliş ve gidişlerinin sağlanması (18 +1 Kişilik Araç) 12 ay
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KYK Çanakkale İl Müdürlüğü Barbaros Mah. Prof. Dr. Sevim Buluç Cad. No: 8A Terzioğlu Yerleşkesi ÇANAKKALE
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KYK Çanakkale İl Müdürlüğü Barbaros Mah. Prof. Dr. Sevim Buluç Cad. No:8A Terzioğlu Yerleşkesi Merkez/Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 20.11.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yapılacak personel taşıma işinde çalıştırılacak araçlar 2009 model ve daha üst model olacaktır.
İsteklinin kendi malı olan araçların ruhsatlarının Noter onaylı veya idarece aslı görülmüştür onaylı fotokopileri ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş araçlar, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiginin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında araçlar ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşmeye bağlı olarak yapılan personel ve öğrenci servis taşımacılığı işi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KYK Çanakkale İl Müdürlüğü Barbaros Mah. Prof. Dr. Sevim Buluç Cad. No: 8 A Terzioğlu Yerleşkesi ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KYK Çanakkale İl Müdürlüğü Barbaros Mah. Prof. Dr. Sevim Buluç Cad. No:8A Terzioğlu Yerleşkesi Merkez/Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR