TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür nakil işi hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121472
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 25.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satınalma Daire Başkanlığı
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KURUMUMUZ ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİNDE ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN ARMUTÇUK MÜESSESESİ - ÇATES  VEYA EREN ENERJİ ARASI KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.03.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KURUMUMUZ ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİNDE ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN ARMUTÇUK MÜESSESESİ - ÇATES VEYA EREN ENERJİ ARASI KÖMÜR NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

1-İdarenin
a) adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı
ZONGULDAK

b) telefon ve faks numarası

:Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00
c) elektronik posta adresi (varsa) :Satinalma@ taskomuru. Gov. tr.
S.No: 2-İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı:
1 TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinde üretilen kömürlerin Armutçuk Müessesesi - ÇATES veya EREN Enerji arası kömür nakli işi
TL/ Ton 20.000 ton
İşin Başlama ve bitiş tarihi : 01.04.2020 tarihinde başlayacak olup 31.03.2021 tarihinde sona erecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati 02.03.2020 Pazartesi saat 15: 00
c) Dosya no :2013812
d)İhale kayıt no : 2020/39927


4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,
i) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5. Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9- İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

11- Teklifler en geç 02.03.2020 Pazartesi Saat 15: 00’ e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.
16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR