SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kompanzasyon, trafo, jeneratör ve ups bakım onarım hizmeti alınacaktır

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993944
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 11.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/223753
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 8 KALEM KOMPANZASYON, 6 KALEM UPS, 7 KALEM JENARATÖR VE 8 KALEM TRAFO BAKIM ONARIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MERKEZ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, AYDOĞAN EK BİNA, ALTINYAYLA İLÇE HASTANESİ, AKINCILAR İLÇE HASTANESİ, KOYULHİSAR İLÇE HASTANESİ, İMRANLI İLÇE HASTANESİ, DOĞANŞAR İLÇE HASTANESİ, ULAŞ İLÇE HASTANESİ, GÖLOVA İLÇE HASTANESİ, HAFİK İLÇE HASTANESİ, SİVAS NUMUNE HASTANESİ VE EK BİNASI, ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ, YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ, GEMEREK DEVLET HASTANESİ, ZARA DEVLET HASTANESİ, KANGAL DEVLET HASTANESİ, DİVRİĞİDEVLET HASTANESİ , YILDIZELİ TSM, ALTINYAYLA TSM, GÜRÜN TSM, SUŞEHRİ TSM, MERKEZ 112 BAŞHEKİMLİĞİ, YILDIZ BELDESİ 112 İSTASYONU, EMEK 112, ESENTEPE 112, ALİBABA, ŞEYŞAMİL, SUŞEHRİ 1 NOLU, DİSPANSER, HEKİM EVİ, ŞARKIŞLA 112, GEMEREK 112, FATİH 10 NOLU , HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA SERVİSİ - Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

36 AYLIK KOMPANZASYON, TRAFO, JENERATÖR VE UPS BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


36 Aylık Kompanzasyon, Trafo, Jeneratör ve UPS Bakım Onarım Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/223753
1-İdarenin
a) Adresi :Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462256367 - 3462246700
c) Elektronik Posta Adresi : sivas.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 8 KALEM KOMPANZASYON, 6 KALEM UPS, 7 KALEM JENARATÖR VE 8 KALEM TRAFO BAKIM ONARIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MERKEZ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, AYDOĞAN EK BİNA, ALTINYAYLA İLÇE HASTANESİ, AKINCILAR İLÇE HASTANESİ, KOYULHİSAR İLÇE HASTANESİ, İMRANLI İLÇE HASTANESİ, DOĞANŞAR İLÇE HASTANESİ, ULAŞ İLÇE HASTANESİ, GÖLOVA İLÇE HASTANESİ, HAFİK İLÇE HASTANESİ, SİVAS NUMUNE HASTANESİ VE EK BİNASI, ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ, YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ, GEMEREK DEVLET HASTANESİ, ZARA DEVLET HASTANESİ, KANGAL DEVLET HASTANESİ, DİVRİĞİDEVLET HASTANESİ , YILDIZELİ TSM, ALTINYAYLA TSM, GÜRÜN TSM, SUŞEHRİ TSM, MERKEZ 112 BAŞHEKİMLİĞİ, YILDIZ BELDESİ 112 İSTASYONU, EMEK 112, ESENTEPE 112, ALİBABA, ŞEYŞAMİL, SUŞEHRİ 1 NOLU, DİSPANSER, HEKİM EVİ, ŞARKIŞLA 112, GEMEREK 112, FATİH 10 NOLU , HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA SERVİSİ - Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi)
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen Kompanzasyon, UPS, Jenaratör ve Trafo bakım onarım işleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA SERVİSİ - Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ -Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR