GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Kit ve kit karşılığı otoanalizör alınacaktır

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980587
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/171572
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 Aylık Kit ve Kit Karşılığı Alınacak Otoanalizör Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, (E Blok 1. Kat İhale Salonu ) EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI NO.: 29 YENİMAHALLE-ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

24 AYLIK KİT VE KİT KARŞILIĞI ALINACAK OTOANALİZÖR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

24 Aylık Kit ve Kit Karşılığı Alınacak Otoanalizör alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/171572

1-İdarenin
a) Adresi : KONYA DEVLET YOLU ÜZERİ(MEVLANA BULVARI)/BESEVLER 06500 EMEK YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122025050 - 3122135027
c) Elektronik Posta Adresi : gazitipihale@gazi.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 Aylık Kit ve Kit Karşılığı Alınacak Otoanalizör
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip, idarece yazılı sipariş ile bildirilen miktarda ve yazılı siparişin yükleniciye tebliğ tarihini müteakip, 30 (Otuz) takvim günü içinde idaremiz deposuna teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, (E Blok 1. Kat İhale Salonu ) EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI NO.: 29 YENİMAHALLE-ANKARA
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli (İmalatçı,ithalatçı,yetkili bayi) Ürün Takip Sistemine (ÜTS ) kayıtlı olduğunu gösteren tevsik edici belgeyi verecektir.
İstekli, teklif ettiği malın, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösteren tevsik edici belgeyi verecektir. İhale Dökümanı kapsamında yer alan “TİTUBB” a yapılmış belgelerdeki tüm atıflar ÜTS’ye yapılmış sayılır.
Kapsam dışı ürünler bu madde hükmünden muaftır.
Yerli malı fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekli,üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenen yerli malı belgesini verecektir.İstekli tarafından verilen yerli malı belgesinin, kısım veya sıra numarası belirtilmediği taktirde fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli, teklif ettiği malın markasını, modelini, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) numaralarını birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir sayfada teklif vermeye yetkili kişi veya kişilerce imzalı belgeyi ihale teklif zarfı içinde sunacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, (E Blok 1. Kat İhale Ofisi ) EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI NO.: 29 YENİMAHALLE-ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, (E Blok 1. Kat İhale Ofisi ) EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI NO.: 29 YENİMAHALLE-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR