SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kit ve kit karşılığı cihaz satın alınacaktır

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945273
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/48730
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Otomatik Kan Kültür Cihazı (Kan Kültür Şisesi) 9.000 test Kit Karşılığı Tam Otomatik İmmünohistokimya Boyama Cihazı 10.000 test Kit Karşılığı Kan Gazı Cihazı 1.500 test 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KİT KARŞILIĞI (3 KISIM) LABORATUVAR CİHAZI TESTLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/48730
1-İdarenin
a) Adresi : Kadıburhanettin Mah. Demiryolu Cad. No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462256367 - 3462246700
c) Elektronik Posta Adresi : sivas.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Otomatik Kan Kültür Cihazı (Kan Kültür Şisesi) 9.000 test Kit Karşılığı Tam Otomatik İmmünohistokimya Boyama Cihazı 10.000 test Kit Karşılığı Kan Gazı Cihazı 1.500 test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sivas Numune Hastanesi ve Şarkışla Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadıburhanettin Mah.Demiryolu Cad.No:7 Kat:1 (Eski Devlet Demiryolları Hastanesi) 58080 MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 07.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif verilen ürünler için İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ihale dosyasında sunması gereken belgeler;
1-İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeler,
2-İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar için; istekli tedarikçi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS tedarikçi numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ÜTS kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını gösterir belgeyi sunacaklardır.
3-İsteklilerin teklif ettiği KİTLER VE/VEYA SARFLAR ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen CİHAZLAR T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeler,
İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya ÜTS “SAĞLIK BAKANLIĞI” tarafından onaylı olmalıdır.
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının veya ÜTS resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir.
İstekliler; teklif ettikleri kitler ve/veya sarflar ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen cihazların Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olması halinde “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Ve Vücut Dışında Kullanılan (İnvitro) Tıbbi Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarına dair belgeyi yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanıp ihale dosyasında sunacaklardır. İsteklinin bayi olması durumunda bu belgeyi üretici veya tedarikçi imzalı olarak ta sunabilir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-İstekliler teklif ettikleri cihazlara ait TİTUBB veya ÜTS kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır. İstekliler tarafından, teklif ettikleri cihazlara ait olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nın (TİTUBB) veya ÜTS Sağlık Bakanlığınca onaylıdır ibaresi olan çıktılar alınıp ihale dosyasında sunulacaktır.
2-Yüklenici tarafından kurulacak cihazlar,sözleşme süresince; Otomatik Kan Kültür Cihazı 9 (dokuz) yaşını, Tam Otomatik İmmünohistokimya Boyama Cihazı 4 (dört) yaşını ve Kan Gazı Cihazı 10 (on) yaşını geçmeyecektir. Cihazların yaşı, imalat tarihi ve seri numarası muayene kabul aşamasında belgelendirilecektir.
İstekliler kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren katalogları ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtilecek ve bu bilgiler ve dokümanlar ihale dosyasında sunacaklardır.
3- Firmalar teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirten ve şartname maddelerine göre cevap veren şartnameye uygunluk belgelerini vereceklerdir.
4-Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu doküman, prospektüs veya kataloglarda açıkça işaretlenmeli ve bu dokümanlar ihale dosyasında sunulmalıdır
5- T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ile ilgili 2018/13 Sayılı Genelgesinin Tıbbi Cihaz Alım Esasları'nın 2.2. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen Cihaz/Cihazların tablosu, tanıtıcı katalogları, broşürleri veya klavuzları verilecektir. Belgelerin yabancı dilde olması durumunda noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir.
İhale Komisyonu gerek duyduğu takdirde firmaların tümünden veya birkaçından teklif ettikleri sistemler/Cihazlar için bir bütün olarak tüm alt sistemler,ekipmanlarla ilgili (talebi takiben 7 iş günü içerisinde) demonstrasyon yapmasını isteyebilecektir. tüm demonstrasyon masrafları yüklenici firmaya aittir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
2. KISIM-TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYA BOYAMA CİHAZI TESTLERİ İÇİN FİYAT DIŞI UNSUR KULLANILACAKTIR.
TEKNİK ŞARTNAMENİN 7. BÖLÜMÜNDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE FİYAT DIŞI UNSUR :
7.1.Sistemin her slayt posizyonu için ayrı ayrı ve sürekli erişim imkanı vermesi, bu sayede cihazda boş pozisyonu olduğu sürece her an yeni immünohistokimya slayt çalışabilme imkanı vermesi (Nisbi Ağırlık Oranı:%2)
7.2.Sistemin her bir boyama için doku kesiti büyüklüğüğ ve slayt üzerindeki yerinden bağımsız olarak 100 ul antikor kullanması ve bu teknik üstünlük sayesinde kurumumuzun antikor sarfiyatının minimize edilmesi.(Nisbi Ağrlık Oranı:%2)
7.3.Sistemin boyama sırasındareaksiyon kinetiğini sağlamak, dokunun kurumasına önlemekk için herhangi bir ek aparata gerek duymamamsı bu sayede kullanıcıya ek iş yükü getirmemesi kontaminasyon riskini minimize etmesi (Nisbi Ağrlık Oranı:%2)
7.4.Sistemin her bir slayt için birbirinden bağımsız protokolleri (single-double İHK ve İSH) farketmeksizin aynı anda çalışabilmesi bu özellik sayesinde kullanıcının çalışılacak slaytlar için herhangi bir gruplama yapma zorunluluğunun ortadan kalkması (Nisbi Ağrlık Oranı:%2)
7.5.Sistemin datayı otomatik olarak saklayabilmesi ve bu sayede herhangi bir veri kayıp riskinin minimize edilmesi (Nisbi Ağrlık Oranı:%0.8)
7.6.Teklif edilen cihazda atıkların zararlı ve zararsız olmak üzere ayrı kaplara pompalanması bu sayede atık maliyetinin ve kullanıcı maruziyetinin azaltılması (%2)
7.7.Teklif edilen cihazda LLS (Sıvı Seviye Sensörü) bulunması miktarı bilinmeyen kit veya antikorların miktarının belirlenebilmesi bu sayede antikor miktarı veya kullanıcı hatasından kaynaklanabilecek yalancı negatif boyamaların önüne geçilmesi (%1)
DİĞER KISIMLARDA FİYAT DIŞI UNSUR KULLANILMAYACAKTIR.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Sivas Şubesi TR 7200 0120 0969 9000 0600 0004 nolu hesabına döküman bedeli yatırılarak Satınalma Biriminden alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR