MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Kit ve kit karşılığı cihaz satın alınacaktır

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00889788
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZYURT 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/546315
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvar 3 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Antakya / Hatay
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvar 3 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/546315

1-İdarenin
a) Adresi : TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI KAT:1 HATAY MERKEZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 0.326.2291000-0326 2455436 - DAHİLİ: 4307--4308 - 0.326.24553250.326.254.5855
c) Elektronik Posta Adresi : dosim@mku.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvar 3 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HATAY MKU DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
c) Teslim tarihi : imzalanmasını müteakip İşe Başlanacak olup üçyüzaltmışbeş (365) gün boyunca peyderpey olarak teslimat yapılacak olup, idarenin siparişi üzerine en geç 10 (On) gün içinde mal teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Antakya / Hatay
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.

d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cihaz kullanılacak yedek parça dahil her nevi teknik servis hizmeti için sözleşme süresince ücretsiz temin edilmek kaydıyla garantili olacaktır.
Eğitim esnasında demonstratif amaçlı testler çalışılacaktır. Bu süre zarfında tüketilecek her nevi kit ve sarf malzemeleri firma tarafından ücretsiz temin edilecektir.
Cihaz ile ilgili herhangi bir arıza görülmesi halinde firma arızanın kendisine yazılı veya sözlü olarak bildirildiği tarih ve saatten itibaren en geç 24 saat içinde arızayı giderecektir. Arıza bu süre zarfında giderilmediği takdirde 72 saat içinde arızalı cihaz arızası olmayan çalışır vaziyette bir cihaz ile değiştirilecektir.72 saat içinde yeni cihazın temin edilmemesi durumunda her geciken 1 (bir) gün için sözleşme bedelin %1’i (yüzde bir) kadar gecikme cezasını Hastamemiz döner sermaye saymanlığına ödeyecektir. Bu süre zarfında ilgili testlerin başka bir resmi veya özel bir kurumda çalıştırılmasından hasıl olacak bütün tetkik ücretlerinin tamamı ilgili firma tarafından ilgili hastane/merkeze ödenecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Teklif veren isteklilerin “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB-UTS)” kaydını gösteren firma tanımlayıcı nosu (istekli bayi ise TİTUBB'da kayıtlı bayi tanımlayıcı nosu) belgelendirilecektir.
2-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki malzemelerin “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB-UTS)” -UTS kaydını gösteren barkod numaraları belgelendirilecektir.
3-İstekliler tarafından sunulan ve “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB-UTS )” kaydı gerekmeyen malzemeler ile ilgili olarak üreticinin/ithalatçının malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığı ile ilgili beyanı esas alınacak olup, bu beyan teklifle beraber sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri malzemelere ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, fotograf vb. tanıtım materyallerini teklif zarfları ile birlikte komisyona sunacaklardır. İhale komisyonu karar aşamasında demonstrasyon talep edebilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi HATAYadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR