AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kit karşılığı uyuşturucu madde analizörü alınacaktır

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980420
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/167039
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 YILI (12 AYLIK) KİT KARŞILIĞI UYUŞTURUCU MADDE ANALİZÖR CİHAZI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ-HASAN EFENDİ MAH. HASTANE CAD. NO:2 KAT:3 AYDIN (Eski Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019-2020 YILI (12 AYLIK) KİT KARŞILIĞI UYUŞTURUCU MADDE ANALİZÖR CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/167039

1-İdarenin
a) Adresi : HASANEFENDI MAH. GENÇLIK CAD. 16 09100 MERKEZ AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562135000 - 2562128744
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@aydinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 YILI (12 AYLIK) KİT KARŞILIĞI UYUŞTURUCU MADDE ANALİZÖR CİHAZI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Aydın Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Laboratuvarlarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : . Reaktifler ve tüm sarf malzemeler ilgili kurumların talebi doğrultusunda parti parti teslim edilecek, teslimat faksla yapılan istem tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ve mesai saatlerinde gerçekleştirilecektir. 2. Yüklenici firmanın laboratuvarlara teslim edeceği reaktiflerin miadları en az 3 (üç) ay olmalıdır. Miadı 1 (bir) aydan daha az olan reaktif ve sarf malzemeler yenileri ile değiştirilecektir. Miadı geçmiş reaktif ve sarf malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. 3. Yüklenici firmalar; kurumların ihtiyacına göre en az 2 aylık reaktif ile reaktif ve cihazların çalışması için gerekli tüm sarf malzemeyi kurumlarda bulunduracaktır. 4. Reaktiflerin bozulması, reaktiflerle ilgili kalibratör ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda bu reaktifler firma tarafından yenileri ile 7 (yedi) gün içinde değiştirilecektir. Laboratuvar uzmanı gerekli görürse farklı lot numaralı reaktiflerle değişim sağlanacaktır 5. Yüklenici firma günde 24 saat, haftada 7 gün ayrıca resmi ve dini bayram tatilleri dahil laboratuvarlarda hizmetin aksamaması için gerekli tüm önlemleri alacaktır. 6. Cihazların çalışması için gerekli ortam ısısını sağlamak amacıyla uygun güçte klima, reaktiflerin saklanması için buzdolabı, örneklerin analize hazırlanması için santrifüj firmalar tarafından sağlanacak, bakım ve onarımları ücretsiz olarak yapılacaktır. Numunelerin güvenli bir şekilde laboratuvara ulaştırılması için 15 adet kilitli numune taşıma kabı temin edilecektir. 7.Yüklenici firma cihazlar ile birlikte tüm reaktifleri, reaktiflerin ve cihazların çalışması için gerekli tüm sarf malzemelerini getirmiş olmalıdır. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazların ve reaktiflerin şartnamedeki teknik özelliklere uygunluğu kontrol edilecektir. Teklif edilen reaktiflerin, teklif edilen cihazlar ile tam uyumlu olarak çalıştığı gözlenecektir. Yüklenici firma, üretici firma başlıklı ve onaylı reaktif kataloğunu gösterecektir. Reaktiflerin ve her türlü sarf malzemenin ambalaj bütünlüğü ve son kullanma tarihi kontrol edilecek; reaktiflerin gereken hacimde olmasına, kutu dışına sızmamasına, içinde yabancı cisim bulunmamasına dikkat edilecektir. Cihazlarda testlerin kalibrasyon sonuçlarının ve çalışılan tüm kalite kontrol sonuçlarının uygunluğu incelenecektir. Cihazlarda rutin ve acil hasta çalışmaları yapılacaktır. Cihazların otomasyon sistemine bağlantısı kontrol edilecektir. Cihazların ve reaktiflerin ilgili teknik şartnamelerinde belirtilen tüm özellikleri incelenecektir. Dış kalite kontrol programları görüşülecektir. Ayrıca teknik şartnamede belirtilen tüm özelliklerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ-HASAN EFENDİ MAH. HASTANE CAD. NO:2 KAT:3 AYDIN (Eski Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı)
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1. Sıvı atık üreten cihazların atık sularının yetkili laboratuvar olan TÜBİTAK MAM tarafından analiz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu analizin sağlanması ve tehlikeli sıvı atığın bertarafına ilişkin düzenlemeler ilgili firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır
2. Yüklenici firmalar her bir kurum ve kurumlardaki her bir cihazı için ayrı olacak şekilde ve kurumlar tarafından kabul edilen bir Dış Kalite Kontrol Programı’na, işe başlamayı takiben en geç 1 ay içerisinde ücretsiz olarak bağlanmayı sağlayacaktır. Sözleşme süresince Dış Kalite Kontrol örnekleri firma tarafından ücretsiz karşılanacak ve ilgili laboratuvarlara teslim edilecektir. Ayrıca örneklere ait sonuçların yazılı olarak ya da elektronik ortamda ilgili laboratuvar sorumlusuna ulaştırılması sağlanacaktır. Dış Kalite Kontrol Programı için sözleşme yapan firmaların external sözleşmelerinden bir suret ve external çalışma periyotları hastane idarelerine verilecektir
3. Teklif veren firmalar tekliflerinde reaktiflerin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu, kalibrasyon stabilitelerini, cihaz üzerindeki stabilitelerini ve üretici firma isimlerini açık olarak belirteceklerdir. Üretici firma başlıklı ve onaylı reaktif ambalaj listesini gösterir belge veya katalog verilecektir.
4. Firma sistem için yıllık %95 uptime garantisi verecektir. Uptime hesaplaması yıllık bazda yapılacak ve sistemi tamamen durması downtime olarak kabul edilecektir. %95 uptime?ın altına düşüldüğünde her 1(bir) iş günü için bire üç olarak garanti süresi uzatılacaktır. Uzatılan bu süre 3 (üç) ayla sınırlı olacaktır.
5. Yüklenici, Hastane İdaresinin belirleyeceği personele, cihazın birinci seviye (arızalara ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde) periyodik bakım- onarım ve kalibrasyonunu yapabilecek nitelikte, yüklenici firma tarafından verilen başlangıç seviyede teknik servis eğitimini vermekle yükümlüdür. Cihazın güncelleştirilmesi veya Up grade edilmesi durumunda gerekli eğitimler tekrarlanacaktır.
6. İhaleye katılan firmalardan ihale uhdesinde kalan firma sözleşme esnasında cihaz envanter listesini sözleşme evrakları ile birlikte idaremize sunmak zorundadır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1. İstekliler ile teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) ve Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve ÜTS ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu belge/belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. ÜTS ve TİTUBB kapsamı dışında olan ürünler için ise, üretici firma tarafından düzenlenmiş beyanı teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
2. Reaktifler 14 Ekim 2003 tarih, 25259 sayılı Resmi gazetede yayınlanan ve 14 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren ‘Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği’ne uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olmalıdır.
3. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 25.05.2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama tebliğinin 20.1. maddesinde belirtilen tibbi malzeme bedellerinin ödenmesi için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olması gerekmektedir. Kaydı bulunmayan ve teklifinde kayıtlı olduğuna dair belgesi bulunmayan firmanın teklifi reddedilecektir.
4. Teklif edilen reaktifler ve cihazlar için üretici firma Türkiye Distribütörü Belgesi, ve distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Yüklenici firmalar cihazların envanter kaydını (cihazın markası, modeli, yaşı, seri numarası vb.), cihaz yönetim dosyasını (kullanım kılavuzu veya CD’ si, orijinal kataloğa uygun periyodik bakım planları, firma iletişim bilgileri vb.), reaktifler ve sarf malzemelere ait malzeme güvenlik bilgi formlarını (MSDS) işe başlamayı takiben en geç bir ay içinde laboratuvar sorumlularına teslim edecektir.
2. Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “................ marka............ model …………………. cihazları ve reaktifleri teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
3. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri reddedilecektir.
4. Cihazlar ve reaktifler ile ilgili tüm teknik dokümanlar orijinal veya noter onaylı olacaktır.Türkçe doküman yoksa noter onaylı Türkçe tercümesi teklifle birlikte sunulacaktır.
5.. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyonun nasıl sağlanacağı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından firmalara bildirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ-HASAN EFENDİ MAH. HASTANE CAD. NO:2 KAT:3 AYDIN (Eski Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ-HASAN EFENDİ MAH. HASTANE CAD. NO:2 KAT:3 AYDIN (Eski Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR