KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kısa mesaj (SMS) hizmeti alınacaktır

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909350
Şehir : Aydın / Kuşadası
Yayınlandığı Gazeteler

DAVUTLAR EKSPRES 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/625764
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40.000.000 Adet Kısa Mesaj (SMS) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuşadası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KISA MESAJ (SMS) ALIM İŞİ
KUŞADASI BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMI

Kısa Mesaj (SMS) Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/625764

1-İdarenin

a) Adresi : CAMIKEBIR MAH. INÖNÜ CAD. NO:42 09400
KUŞADASI/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2564604000 - 2566134349
c) Elektronik Posta Adresi : info@kusadasi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000.000 Adet Kısa Mesaj (SMS)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kuşadası Belediye Başkanlığı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kuşadası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya Kamu Kurumları ile sözleşmeye bağlanmış her türlü Kısa Mesaj (SMS) Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İhale sırasında Ekonomik açıdan en uygun teklifin tespitinde teklif fiyatı tek başına yeterli olmayacaktır. Ekonomik açıdan en uygun teklifin belirlenmesinde, istekli tarafından teklif edilen bedelin %70’i, Fiyat Dışı Unsurların (teknik yeterlilik değerlendirme) ise %30’u, dikkate alınacaktır.
Puanlama sistemi aşağıdaki şekilde olacaktır:
Fiyat olarak en avantajlı teklif sahibi firma 70 puan üzerinden tam not alacaktır. Bu fiyat teklifi baz alınarak diğer firmaların verdiği teklifler ters orantı yönetimiyle hesaplanacaktır. Örnek; Eğer ihaledeki teklif fiyatları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiş ise puanlama metodu ve değerleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Teklif Veren Firmalar Teklif Fiyatı Puanlama Metodu Teklif Puanı
Firma A 120.000 TL En düşük Teklif 70.00
Firma B 130.000 TL (120.000*70)/130.000 62,62
Firma C 140.000 TL (120.000*70)/140.000 60,00
Yeterlilikle ilgili değerlendirmede Tabloda yer alan puanlama geçerli olacaktır. Teknik değerlendirme toplam (en fazla) 30 puan üzerinden yapılacaktır:
Yüklenicinin, Türkiye genelinde bir defada en az 20.000.000 (Yirmi Milyon) SMS hizmeti verdiği Kamu Kuruluşlarının belirtildiği referans listesindeki sayısına göre aşağıdaki tabloda bulunan değerlendirme geçerli olacaktır. (Puanlandırma Ağırlığı: 30 Puan). Referans listesindeki tüm referanslar İhale Komisyonu tarafından tek tek kontrol edilerek teyit alınacaktır.
Kriter: Referans Sayısı Puan
1 ≤ Referans Sayısı ≤ 5 10
5 < Referans Sayısı ≤ 10 20
10 < Referans Sayısı 30
İstekliler Referans Listesinde sunmuş oldukları referanslara ait (20.000.000 adet ve üzeri SMS hizmeti) İhale Kayıt Numaralarını listede belirteceklerdir. 4734 sayılı Kanun kapsamında satın alınmayan Kamu Kurumlarına ait SMS referanslarında, alıma ait onaylı sözleşme örneği sunulacaktır.
İhale Komisyonu tarafından tüm referanslar tek tek kontrol ve teyit edilecek olup, teyit edilmeyen listeler için teknik değerlendirme puanı 0 (sıfır) olarak verilecektir. Referans listesi sunmayan veya hiç referansı olmayan istekliler için teknik değerlendirme puanı 0 (sıfır) olarak verilecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; teklif fiyatı daha düşük olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Teklif fiyatlarının eşit olması halinde ise fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kuşadası Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kuşadası Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR