SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kent temizliği için araç kiralama hizmeti alınacaktır

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040866
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA GÜNEY HABER 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/395760
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
157 araç (şoförsüz) ile kent temizliği araç kiralama hizmeti işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYHAN BELEDİYESİ KENT TEMİZLİĞİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ İŞİ

SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜSEYHAN BELEDİYESİ KENT TEMİZLİĞİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/395760

1-İdarenin

a) Adresi : DÖŞEME MAHALLESİ TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI 89 SEYHAN SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224324367 - 3224361832
c) Elektronik Posta Adresi : fenihale@seyhan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 157 araç (şoförsüz) ile kent temizliği araç kiralama hizmeti işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Seyhan İlçe Belediyesi sınırları içerisinde ve gerektiğinde (İdare’nin ihtiyaçları doğrultusunda) Adana il sınırları içerisindeki diğer noktalarda araçların çalıştırılması işidir.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1096(bin doksan altı) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
b) Tarihi ve saati : 20.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
14-16 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan 1 adet,
12-13 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan 1 adet,
9-10 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan 1 adet,
15-16 m3 hidrolik sıkıştırmalı / vinçli çöp kamyonundan 2 adet,
18-21 m3 hidrolik sıkıştırmalı / vinçli çöp kamyonundan 2 adet,
20-25 m3 damperli çöp kamyonundan 1 adet,
8-10 m3 sulama arazözü/buharlı aracı,
14-16 m3 sulama arazözünden 1 adet,
3-4 m3 vakkumlu süpürge/hidrostatik aracı,
6-8 m3 süpürge/hidrostatik aracından 1 adet,
1-1,5 m3 süpürge/hidrostatik aracından 1 adet,
Buharlı yıkama dezenfekte temizlik su jeti aracından 1 adet,
İbadethaneleri temizleme aracından 1 adet,
olmak üzere İsteklinin kendi malı olması gerekmektedir.
İdare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için isteklinin kendisine ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir hükmü çerçevesinde, yukarıda belirtilen sayıda araç ve makinenin isteklinin kendi malı olmasını istemektedir.
İstekli kendi malı olan makine, ekipman, teçhizat ve diğer araçlar için, idari ve teknik şartnamede yer alan kriterleri taşıdığına dair; Adayın veya isteklinin kendi malı olan araçlar için; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı, ruhsat veya iş makinası tescil belgesi sunulan aracın şasi numarasını içeren AİTM ( Araçlar İmal, Tadil ve Montajı ) Münferit Araç Uygunluk Belgesini/ Belgelerini ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama kanunu hükümlerine göre edinilmiş makine ve ekipmanların kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk davet/ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiğini belgelemek şartıyla adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
Binek araçlarla ilgili açıklama; 17.03.2006 tarihli ve 206/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan hizmet alımı suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6. Maddesinde belirtildiği üzere; Binek, Station-wagon, kaptı kaçtı, panel tipi araçlardan, bu ihale kapsamında bulunan araçların, aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) taşıtın Türkiye sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibari ile uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini (yüzde iki) aşmayacaktır. Çalıştırılacak binek araçların marka, model ve kasko değerlerini gösteren tablonun teklif ekinde sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak "evsel atıkların toplanması ve/veya cadde ve sokakların makine ile yıkanması işlerinde araç kiralanması işleri " iş deneyim belgesi, benzer iş olarak kabul edilecektir.
İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde araç ve iş makinesi dışındaki personel, malzeme vb. bulunması halinde bu kalemlerin tutarı iş deneyim belgesinden çıkarılmak suretiyle iş deneyim belgesi, kalan tutar üzerinden değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜD.İHALE ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR