MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kavşak düzenleme projesi işi hizmeti alınacaktır

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823266
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/292945
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet kavşak Projesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mersin İli Yenişehir İlçesi Forum Üst Kavşağı (H.Okan Merzeci Bulvarı ile 20.Cadde Kesişimi)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İhale ve Toplantı Salonu Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B.Blok Kat:7 Akdeniz/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ FORUM ÜST KAVŞAĞI (H OKAN MERZECİ BULVARI İLE 20 CADDE KESİŞİMİ) KAVŞAK DÜZENLEME PROJESİ İŞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mersin İli Yenişehir İlçesi Forum Üst Kavşağı (H Okan Merzeci Bulvarı ile 20 Cadde Kesişimi) Kavşak Düzenleme Projesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/292945

1-İdarenin

a) Adresi : ÇANKAYA MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI B.BLOK KAT:7 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3245331601 - 3242331157
c) Elektronik Posta Adresi : etutveprojeler@mersin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet kavşak Projesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mersin İli Yenişehir İlçesi Forum Üst Kavşağı (H.Okan Merzeci Bulvarı ile 20.Cadde Kesişimi)
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 75(yetmiş beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İhale ve Toplantı Salonu Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B.Blok Kat:7 Akdeniz/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 03.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Köprülü Kavşak veya Katlı Kavşak (Battı-Çıktı) uygulama projesi hazırlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B.Blok Kat:7 Akdeniz/MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B.Blok Kat :7 Akdeniz/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 113 (yüz on üç) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR