MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kargo taşıma hizmeti alınacaktır

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942398
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/49323
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel müdürlüğüne ait toplam 40.280 adet her türlü kargonun taşınması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kültür Kitapları Deposu ve Genel Müdürlük Giden Evrak Birimi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Bulvarı No: 98 MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3. Kat C Blok Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARGO TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığına bağlı Kültür Kitapları Deposundan her türlü kargonun teslim alınması, ilgili adreslere taşınması ve imza karşılığı yetkililere teslim edilmesi işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/49323

1-İdarenin

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:98 5.KAT C BLOK 06650 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 413 18 88-29 95-39 24 - 0312 418 19 44
c) Elektronik Posta Adresi : dhg_satinalma@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel müdürlüğüne ait toplam 40.280 adet her türlü kargonun taşınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kültür Kitapları Deposu ve Genel Müdürlük Giden Evrak Birimi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 98 MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3. Kat C Blok Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış M2 veya M3 Yetki Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı M.E.B. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü /Satın Alma Daire Başkanlığı ( Atatürk Bulvarı No :98 Kat :5 C Blok Bakanlıklar 06650 Çankaya / ANKARA ) adresinden alınabilir. Ancak ; İhale dokümanlarını idareden almak isteyenlerin öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ( Tunus Caddesi No:33 Kat: -1 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA ) doküman bedelini yatırmaları ve buradan alacakları makbuz karşılığında idareye başvurmaları gerekmektedir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu (Atatürk Bulvarı No:98 3. Kat C Blok Kızılay/Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR