BOTAŞ DOĞALGAZ İŞLETME VE PİYASA İŞLEMLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kargo hizmeti alınacaktır

BOTAŞ DOĞALGAZ İŞLETME VE PİYASA İŞLEMLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/487095
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
? Şehirçi : 3779 Adet Dosya ve 353 Kg/DS Paket ? Yakın Hat : 3365 Adet Dosya ve 1083 Kg/DS Paket ? Kısa Hat : 12839 Adet Dosya ve 14075 Kg/DS Paket ? Orta Hat : 2454 Adet Dosya ve 7880 Kg/DS Paket ? Uzak Hat : 359 Adet Dosya ve 3268 Kg/DS Paket Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bölge Müdürlüğümüz ile İstanbul, Kayseri İşletme Müdürlükleri ve bağlı Çarşamba, Konya, K.Maraş, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Bursa ve Diyarbakır Şube Müdürlükleri ile Ambarlı, Sivas, Doğubeyazıt, Hanak, Mucur, Erzincan, Eskişehir ve Çorum Kompresör İstasyonları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Lokal Binası Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Mevki Etimesgut / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞAL GAZ İŞLETME VE PİYASA İŞLEMLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Kargo hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/487095

1-İdarenin

a) Adresi : ESKISEHIR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122973600 - 3122998300
c) Elektronik Posta Adresi : info@botas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : ? Şehirçi : 3779 Adet Dosya ve 353 Kg/DS Paket ? Yakın Hat : 3365 Adet Dosya ve 1083 Kg/DS Paket ? Kısa Hat : 12839 Adet Dosya ve 14075 Kg/DS Paket ? Orta Hat : 2454 Adet Dosya ve 7880 Kg/DS Paket ? Uzak Hat : 359 Adet Dosya ve 3268 Kg/DS Paket
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bölge Müdürlüğümüz ile İstanbul, Kayseri İşletme Müdürlükleri ve bağlı Çarşamba, Konya, K.Maraş, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Bursa ve Diyarbakır Şube Müdürlükleri ile Ambarlı, Sivas, Doğubeyazıt, Hanak, Mucur, Erzincan, Eskişehir ve Çorum Kompresör İstasyonları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Lokal Binası Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Mevki Etimesgut / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.11.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli adına olan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen geçerli M2 Yetki Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğal Gaz işletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. km Yapracık Mevki 06790 Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR