ANKARA ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ

Kalibrasyon ölçüm işlemlerinin yapılması hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00764662
Şehir : Ankara / Çubuk
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 08.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONSÖZ 08.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/105974
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Başhekimliğimizin ihtiyacı olan Medikal Cihaz , Biyomedikal Cihaz, Ölçü Aleti ve Aparatlarının Test ve Kalibrasyon (Metroloji) Ölçüm İşlemlerinin Yapılması Hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
HALİL ŞIVGIN ÇUBUK DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

MEDİKAL CİHAZ, BİYOMEDİKAL CİHAZ, ÖLÇÜ ALETİ VE APARATLARININ TEST VE KALİBRASYON (METROLOJİ) ÖLÇÜM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI


Medikal Cihaz, Biyomedikal Cihaz, Ölçü Aleti ve Aparatlarının Test ve Kalibrasyon (Metroloji) Ölçüm İşlemlerinin Yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/105974

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı No.54 06760 Çubuk/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 837 81 10 - 0312 838 21 51
c) Elektronik Posta Adresi : cubuksatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Başhekimliğimizin ihtiyacı olan Medikal Cihaz , Biyomedikal Cihaz, Ölçü Aleti ve Aparatlarının Test ve Kalibrasyon (Metroloji) Ölçüm İşlemlerinin Yapılması Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2018, işin bitiş tarihi 30.06.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.03.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu hizmete ilişkin teknik şartnamede belirtilmesi halinde izin, ruhsat, faaliyet belgeleri, teknik şartnamede belirtilen belgeler ile direktiflere ilişkin belgeler teklifle birlikte sunulacaktır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Teknik Şartnameye uygunluk belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Teklif verecek olan istekliler TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi veya TS-EN-ISO/IEC 17025 veya TS-EN-ISO/IEC 17020 standardından herhangi birine sahip olmalıdır. Bu durumu gösterir belge/belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır. Belge/belgeler ihale tarihinde geçerli olmalıdır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü tıbbi cihaz kalibrasyonu veya biyomedikal metroloji işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı (Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Satınalma Birimi 06760 Çubuk-ANKARA) Hastanemiz poliklinikler veznesine / Hastanemizin Halk Bankası Opera şubesi TR 80000 1200 9413 0000 5000 153 nolu hesabına (Dekontta; Geçici teminat olduğu, İhale numarası, istekli adı ve istekli vergi numarası kesinlikle belirtilecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Satınalma Birimi 06760 Çubuk-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR