AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Jeolojik, jeoteknik etüt raporu hazırlama hizmeti alınacaktır

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129934
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2020/60462
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Buharkent İlçesi yaklaşık 635,95 hektar alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması hizmet alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. NO: 4 EFELER / AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BUHARKENT İLÇESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNUN HAZIRLANMASI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI


BUHARKENT İLÇESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNUN HAZIRLANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/60462

1-İdarenin

a) Adresi : GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. NO:4 09100 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 5321114009 - 2562264665
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@aydin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Buharkent İlçesi yaklaşık 635,95 hektar alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AYDIN İLİ BUHARKENT İLÇESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüz elli) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. NO: 4 EFELER / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 28.02.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Müellifin
1. Asgari dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yükseköğretim kurumlarının jeoloji ve jeofizik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, (diploma veya mezuniyet belgesi) (Firma yetkilisi bu diplomalardan birine sahip olacaktır).
2. İlgili meslek odasına kayıtlı olmak (kayıtlı olduğu jeoloji veya jeofizik mühendisleri odasından, ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge)
3. İlgili meslek odalarından alınmış büro tescil belgesine sahip olmak ( ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, büro tescil belgesi)
4. Teknik şartnameye göre işin başında bulunacak olan jeoloji ve jeofizik mühendislerinin en az 5 yıl deneyimli olduğunu gösterir belge (Jeoloji - jeofizik mühendisi istekli bünyesinde bulunmuyor ise işin başlangıcından bitimine kadar olan süreci belirtecek şekilde noter onaylı sözleşme örneği, bünyesinde çalışıyor ise SGK kayıtlarını gösterir belgeler)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İş kapsamında yeterli makina ve ekipman kapasitesine sahip olduğunu gösterir belgeler ve liste ( Makina ve ekipman istekli bünyesinde bulunmuyor ise işin başlangıcından bitimine kadar olan süreci belirtecek şekilde noter onaylı sözleşme örneği, istekli bünyesinde ise ilgili araçların belgeleri)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması işleri.
- İstekliler söz konusu iş deneyimlerine ait iş deneyim belgesi ekinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve/veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince onaylanmış olan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının onay (aslını veya ilgili makam tarafından onaylanmış) sayfasını ekte ihale dosyasında sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR