HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Jeneratör ve klimaların periyodik bakım onarım hizmeti alınacaktır

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907981
Şehir : Hatay / Antakya
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ZAFER 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/613994
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
89 Adet Asansör, 70 adet Jeneratör ve 1.313 Adet Klimanın 1 Yıl Süre İle Periyodik Bakım ve onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sağlık Müdürlüğü Ana Bina, Ek Bina ve Lojistik Depoları, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Ketem Birimleri, Sağlık Evlerinde, Halk Sağlığına ait tesislerde, Acil Sağlık İstasyonlarında ve Müdürlüğümüze bağlı diğer tesislerimiz ile Hatay Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Kırıkhan Devlet Hastanesi, Dörtyol Devlet Hastanesi, Hassa Devlet Hastanesi, Samandağ Devlet Hastanesi, Altınözü Devlet Hastanesi, Erzin Devlet Hastanesi, Yayladağı Devlet Hastanesi, Kumlu Devlet Hastanesi, Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Dörtyol ADSM, Kırıkhan ADSM ve Ekleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası -Amik Toplantı Salonu-Odabaşı Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


2019 YILI ASANSÖR, JENERATÖR VE KLİMALARIN PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/613994

1-İdarenin

a) Adresi : İl Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Gündüz Cad.No: 5 ANTAKYA/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 0 326 214 61 56 - 0 326 214 66 88
c) Elektronik Posta Adresi : hatay.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 89 Adet Asansör, 70 adet Jeneratör ve 1.313 Adet Klimanın 1 Yıl Süre İle Periyodik Bakım ve onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sağlık Müdürlüğü Ana Bina, Ek Bina ve Lojistik Depoları, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Ketem Birimleri, Sağlık Evlerinde, Halk Sağlığına ait tesislerde, Acil Sağlık İstasyonlarında ve Müdürlüğümüze bağlı diğer tesislerimiz ile Hatay Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Kırıkhan Devlet Hastanesi, Dörtyol Devlet Hastanesi, Hassa Devlet Hastanesi, Samandağ Devlet Hastanesi, Altınözü Devlet Hastanesi, Erzin Devlet Hastanesi, Yayladağı Devlet Hastanesi, Kumlu Devlet Hastanesi, Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Dörtyol ADSM, Kırıkhan ADSM ve Ekleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası -Amik Toplantı Salonu-Odabaşı Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY
b) Tarihi ve saati : 26.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1. Kısım Asansörlerin Periyodik Bakım ve Onarımı için teklif verecek isteklilerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale teklif dosyasında sunulması zorunludur.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay İl Sağlık Müdürlüğü -Merkezi Satınalma Birimi, Ayrıca Ziraat Bankası İban TR27 0001 0003 0639 34962950 01no'lu hesaba İKN ve vergi numarası belirtilerek ücreti yatırılmak ve dekontu idareye verilmek üzere ihale dokümanı karşı ödemeli olarak kargo yoluyla gönderilebilecek ve ihale dokümanı merkezi satınalma birimince satılabilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası -Merkezi Satınalma Birimi-Odabaşı Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR