YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ

Jeneratör bakım ve onarım hizmeti alınacaktır

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU SİVAS İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00980284
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SİVAS 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SİVAS İRADE 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/174321
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri,Gençlik Merkezleri,Stadyum ve Spor Salonlarında bulunan 35 adet jeneratörün 2019 yılı 8 aylık periyodik bakım-onarım, ve 1 kere genel bakım hizmeti alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Mah. Kayseri Cad. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü No: 49/E Merkez/SİVAS
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Mah. Kayseri Cad. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü No: 49/E Merkez/SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI

JENERATÖR BAKIM VE ONARIM HİZMETİ


İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri, Stadyum ve Spor Salonlarında bulunan jeneratörlerin 01.05.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında 8 aylık periyodik bakım, 1 kere genel bakım ve arıza durumunda onarım hizmeti. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/174321

1-İdarenin

a) Adresi : Yenişehir Mah. Kayseri Cad. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü No:49 58140 MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462191187 - 34621911874
c) Elektronik Posta Adresi : sivas@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri,Gençlik Merkezleri,Stadyum ve Spor Salonlarında bulunan 35 adet jeneratörün 2019 yılı 8 aylık periyodik bakım-onarım, ve 1 kere genel bakım hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Mah. Kayseri Cad. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü No: 49/E Merkez/SİVAS
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 8(sekiz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Mah. Kayseri Cad. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü No: 49/E Merkez/SİVAS
b) Tarihi ve saati : 19.04.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Jeneratörlerin Periyodik Bakım ve Onarımı için teklif verecek isteklilerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale teklif dosyasında sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü jeneratör montaj, revizyon, bakım ve onarım işleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü (Yenişehir Mah. Kayseri Cad. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü No: 49/E Merkez/SİVAS)adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR