GAZİPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstifleme hizmeti alınacaktır

GAZİPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943960
Şehir : Antalya / Gazipaşa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİPAŞA SAHİL 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZİPAŞA MANŞET 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/54200
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3200 m3 Yuvarlak Odun ve 1700 Ster Yakacak Odun Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Gazipaşa Orman İşletme Şefliği Demirliçeşme Son Satış Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazipaşa Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası Gazi Mah. Ulusal Egemenlik Bulvarı 07900- Gazipaşa/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRLİ ÇEŞME ORMAN DEPOSU İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GAZİPAŞA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Demirli Çeşme Orman Deposu İstifleme Hizmet alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/54200

1-İdarenin

a) Adresi : GAZI MAHALLESI MILLI EGEMENLIK BULVARI 07900 GAZİPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2425721044 - 2425721904
c) Elektronik Posta Adresi : gazipasaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3200 m3 Yuvarlak Odun ve 1700 Ster Yakacak Odun
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Gazipaşa Orman İşletme Şefliği Demirliçeşme Son Satış Deposu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 05.03.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gazipaşa Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası Gazi Mah. Ulusal Egemenlik Bulvarı 07900- Gazipaşa/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 21.02.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Kepçe veya İstifleyiciye ait sahiplilik veya kiralama belgesi
İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.
Kiralık olarak temin edilecek makina veya ekipman için ise noter onaylı kiralama sözleşmesinin (en az 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere) üzerine ihale kalan istekli tarafından SÖZLEŞMEDEN SONRA İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE İDAREYE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü-DS saymanlığı görevlisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR