MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İşçilik hizmeti alınacaktır

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01185310
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 07.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020 /342162
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
120.000 Ton Yaş  Pancar Posasının Paketlenmesi 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Şeker Fabrikası
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamız 2020/2021 kampanya döneminde ± % 20 toleranslı 120.000 ton yaş pancar posasının paketlenmesi (işçilik, sarf malzemeleri, paketleme makinesi ve diğer araç gereçler dahil) Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2020 /342162
1- İdarenin
a) adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ
ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080
YEŞİLYURT/MALATYA
b) telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52
c) elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : +-% 20 toleranslı 120.000 Ton Yaş Pancar Posasının
Paketlenmesi Hizmet Alımı
b) Teslim Yeri : Malatya Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi : Yer Teslim Tarihinden İtibaren +-% 20 toleranslı 120 Gün

3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri
YEŞİLYURT/MALATYA
b) tarihi ve saati : 20/07/2020 Saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
İhale konusu işi yerine getirmek için Teknik Şartnamenin Madde 2.4 ve 2.6’da belirtilen makine ve diğer araç ve iş makinelerinin kendi öz malı olduğuna dair belgeyi veya kiralama yolu ile temin edilmiş ise söz konusu bu makinelerin en az 6 (Altıay) ay süreliğine kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmelerini teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.2.3. Benzer iş olarak Silaj paketleme işi veya Yaş Pancar Posası Paketleme işi Benzer iş olarak kabul edilecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu Özalper Mah.Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler, 20/07/2020 Pazartesi Günü 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
11-Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
12- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR