SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı hizmeti alınacaktır

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01095134
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/630064
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Fidanlık Müdürlüğünde 1195,42 saat iş yeri hekimi 2391,28 saat iş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında kısmi zamanlı olarak çalışacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ VE ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİNİN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SAKARYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Fidanlık Müdürlüğü Personeli işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı hizmetlerinin ortak sağlık güvenlik biriminden hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/630064

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SAKARYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Orman Sokak No:289 54200 ŞİRİNEVLER ADAPAZARI/SAKARYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2642753090 - 2642910432

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı

:

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Fidanlık Müdürlüğü Personeli işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı hizmetlerinin ortak sağlık güvenlik biriminden

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Fidanlık Müdürlüğünde 1195,42 saat iş yeri hekimi 2391,28 saat iş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamında kısmi zamanlı olarak çalışacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı içinde bulunan Adapazarı, Akyazı, Geyve, Hendek, Karasu, İzmit ve Gölcük İşletme Müdürlükleri ile Orman Fidanlık Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


2-İhale konusu hizmet alımın
3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.12.2019 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tarafından alınmış ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YETKİ BELGESİ, belgelerinin aslını veya noter onaylı suretinin veya idarece aslına uygun olduğu onaylanmış sureti sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve özel sektörde yapılan iş güvenliği uzmanı ve/veya işyeri hekimi hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 85 (seksen beş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR