ONBEL TEM.İNŞ.GIDA SOS.HİZ.TAŞ.TUR.MAD.MED.SAN.VE TİC.A.Ş

İş yeri hekimliği ve güvenlik uzmanlığı hizmeti alınacaktır

ONBEL TEM.İNŞ.GIDA SOS.HİZ.TAŞ.TUR.MAD.MED.SAN.VE TİC.A.Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/386418
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 ay Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Çevre Koruma, Park Bahçe, İdari Büro Müdürlükleri, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı ve 12 ay Yemekhane Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (HİZMET ALIMI KISMİ ZAMANLIDIR)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi 14064 Sokak 134/A 46100 - ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

ONBEL TEMİZLİK İNŞAAT GIDA SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK TURİZM MADENCİLİK MEDYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/386418
1-İdarenin
a) Adı : ONBEL TEMİZLİK İNŞAAT GIDA SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK TURİZM MADENCİLİK MEDYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi : İSTİKLAL MAH. 37017 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ
c) Telefon ve faks numarası : 5326546801 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 ay Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Çevre Koruma, Park Bahçe, İdari Büro Müdürlükleri, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı ve 12 ay Yemekhane Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (HİZMET ALIMI KISMİ ZAMANLIDIR)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Cumhuriyet Mahallesi 14064 Sokak 134/A 46100 - ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Onikişubat Belediyesi giriş Kat (-1), İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN HER TÜRLÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMET ALIMI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
48.2. İstekli yeterlik bilgileri tablosunda; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 12. maddesine göre: "(5) (Değişik cümle:RG-31/1/2013-28545) OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. (Değişik cümle:RG-31/1/2013-28545) Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur." maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi vb. belgelerle Kahramanmaraş İli sınırları içerisinde şubesinin olduğunu belirtmesi gereklidir. 48.3. İstekli yeterlik bilgileri tablosunda; İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin mesleğinde en az 2 (iki) yll tecrübe sahibi olduğunu belirtecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR