ZONGULDAK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İş sağlığı ve iş yeri hekimliği hizmeti alınacaktır

ZONGULDAK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093673
Şehir : Zonguldak / Merkez
Semt-Mahalle : TERAKKİ MAH. / ZONGULDAK
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ ADIM 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/627314
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Ay Süre ile İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Hizmet Alımı İş Güvenliği Uzmanı ( Aylık 85 Saat ) İşyeri Hekimi ( Aylık 36 Saat ) Diğer Sağlık Personeli ( Aylık 76 Saat ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Zonguldak Belediye Başkanlığı Merkez bina bağlı tüm işyerleri, şantiyeler.sosyal tesisler ve eklentiler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Terakki Mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvarı No : 1 67100 Merkez/Zonguldak
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZONGULDAK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI,İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/627314

1-İdarenin

a) Adresi : TERAKKİ MAHALLESİ ACILIK CADDESİ BELEDİYE BULVARI 1 67100 MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722596740 - 3722596741
c) Elektronik Posta Adresi : suisleri@zonguldak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay Süre ile İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Hizmet Alımı İş Güvenliği Uzmanı ( Aylık 85 Saat ) İşyeri Hekimi ( Aylık 36 Saat ) Diğer Sağlık Personeli ( Aylık 76 Saat )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Zonguldak Belediye Başkanlığı Merkez bina bağlı tüm işyerleri, şantiyeler.sosyal tesisler ve eklentiler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Terakki Mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvarı No : 1 67100 Merkez/Zonguldak
b) Tarihi ve saati : 11.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- ) İhaleye teklif verecek istekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onaylı İş Yeri Hekimi için ; '' İş Yeri Hekimliği Yetki Belgesi'' nin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri kapsamında sunacaklardır.
2-)Ortak sağlık güvenlik birimi yetki belgelerinin aslı veya noter onaylı suretinin teklif dosyası içinde sunulması gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
(Gezici Röntgen İSG Araç İzin Belgesi, Gezici Odyoloji-Laboratuvar İSG Araç İzin Belgesi-Personel Çalışma Belgeleri) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 54567092- 0100602-E1919 sayılı (2016/7) Gezici İSG Araçları Genelgesinde belirtilen hükümlere uygun olacak ve gerekli izin belgelerini teklifleri ile birlikte ihale dosyasında sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya Özel sektörde yapılmış olan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Hizmet alımı işleri ( ayrı ayrı veya birlikte ) benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kalemi Terakki Mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvarı No : 1 67100 Merkez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR