EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

İş sağlığı ve güvenliği ve mobil araç periyodik sağlık taraması hizmeti alınacaktır

EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01086867
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 21.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/544429
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISIMLI 28 KALEMLİ KISMİ ZAMANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI VE MOBİL ARAÇ PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ 1.KISIM MOBİL ARAÇ PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ 22 KALEM 2.KISIM KISMİ ZAMANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ 6 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BABADEMİRTAŞ MAH.TEKKEKAPI CAD.EDİRNE BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI SATINALMA BİRİMİ EDİRNE/MERKEZ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI VE PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ
EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI VE PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/544429

1-İdarenin

a) Adresi : BABADEMİRTAŞ MH. MİMAR SİNAN CD. 1/1 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842139152 - 2842139152
c) Elektronik Posta Adresi : hakaniscan@yahoo.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIMLI 28 KALEMLİ KISMİ ZAMANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI VE MOBİL ARAÇ PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ 1.KISIM MOBİL ARAÇ PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ 22 KALEM 2.KISIM KISMİ ZAMANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ 6 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI SATINALMA BİRİMİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BABADEMİRTAŞ MAH.TEKKEKAPI CAD.EDİRNE BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI SATINALMA BİRİMİ EDİRNE/MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 16.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

2.KISIM: T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YETKİ BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TS EN 60645/1:2019
IEC 60645-1:2012. ODYOMETRELER İÇİN GENEL GEREKLİLİKLERİ VE PSİKOAKUSTİK TEST YÖNTEMLERİ İLE OLUŞTURULAN STANDART REFERANS EŞİK SEVİYELERİNE GÖRE İŞİTME EŞİĞİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞ SAF TONLU ODYOMETRİLER İÇİN ÖZEL GEREKSİNİMLERİ BELİRTİR.
TS EN ISO 8253-3:2012 OSYOLOJİK UYGULAMALAR İÇİN,KONUŞMA TANIMA TESTLERİ İÇİN GENEL YÖNTEMLERİ BELİRLER.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.KISIM: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 54567092-010.07.01 SAYILI 29.04.2016 TARİH VE 1919 SAYILI 2016/7 NOLU GEZİCİ İSG HİZMETLERİ GENELGESİNDEKİ HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN GEZİCİ İSG HİZMET İŞLERİ
2.KISIM: KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ İSG HİZMET İŞLERİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR