EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

İş sağlığı ve güvenliği ve mobil araç periyodik sağlık taraması hizmeti alınacaktır

EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942793
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

SON HABER 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/54652
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISIMLI 28 KALEMLİ KISMİ ZAMANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI VE MOBİL ARAÇ PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ 1. Kısım Mobil Araç Periyodik Sağlık Taraması Hizmeti 22 Kalem 2. Kısım Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti 6 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Babademirtaş Mh. Tekkekapı Cd. Edirne Belediyesi Ek Hizmet Binaları Satın Alma Birimi EDİRNE/MERKEZ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDİRNE BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ VE MOBİL ARAÇ PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI VE MOBİL ARAÇ PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/54652

1-İdarenin

a) Adresi : BABADEMİRTAŞ MH. MİMAR SİNAN CD. 1/1 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842139152 - 2842139152
c) Elektronik Posta Adresi : hakaniscan@yahoo.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIMLI 28 KALEMLİ KISMİ ZAMANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI VE MOBİL ARAÇ PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ 1. Kısım Mobil Araç Periyodik Sağlık Taraması Hizmeti 22 Kalem 2. Kısım Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti 6 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Edirne Belediyesi Personel A.Ş.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Babademirtaş Mh. Tekkekapı Cd. Edirne Belediyesi Ek Hizmet Binaları Satın Alma Birimi EDİRNE/MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1. Kısım: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 54567092-010.07.01, 29.04.2016 tarihli 191 sayılı 2016/7nolu genelgeye istinaden gezici İSG Aracı İzin Belgesi
1. Kısım:29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış Gezici İSG Araç Ruhsatı
2. Kısım: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TS EN 60645-1:2019 : IEC 60645-1: 2012, odyometreler için genel gereklilikleri ve psikoakustik test yöntemleri ile oluşturulan standart referans eşik seviyelerine göre işitme eşiği seviyelerinin belirlenmesinde kullanım için tasarlanmış saf tonlu odyometreler için özel gereksinimleri belirtir. TS EN ISO 8253-3:2012 :odyolojik uygulamalar için konuşma tanıma testleri için temel yöntemleri belirler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Kısım : T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü 54567092-010.07.01 sayılı 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Gezici İSG Hizmetleri Genelgesindeki hükümlerine istinaden gerçekleştirilmiş olan Gezici İSG Hizmet İşleri
2. Kısım : Kamu veya özel sektörde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmiş İSG hizmet işleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Belediyesi Personel A.Ş.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Belediyesi Personel A.Ş. Babademirtaş Mh. Mimar Sinan Cd. No.1/1 EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Digital Göğüs Radyografilerini çekecek personel Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji ile ilgili bölümünden (Tıbbi Görüntüleme, Radyoloji teknisyenliği vb.) ya da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoloji ile ilgili bölümünden (Tıbbi Görüntüleme, Radyoloji teknikerliği vb.) mezun diplomalı radyoloji teknisyeni/teknikeri olacaktır. Mezuniyetlerini belirtir belgeler teklif sırasında dosyada eklenmiş olacaktır. Değerlendirmeler ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim almış ve “ILO Pnömokonyoz Okuyucu Sertifikası” sahibi olan 2 (iki) okuyucu tarafından yapılacaktır. Teklif sürecinde okuyucu isimleri ve belgeleri dosyada sunulacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR